Project Description

Професия „Пътен строител“

След завършване на професионалното обучение по професия “Пътен строител”, специалност “Строител на пътища, магистрали и съоръжения към тях”, обучаваният трябва:

ДА ЗНАЕ: 

 • Да знае и прилага основните правила за безопасна работа на работното място познава и използва личните предпазни средства не замърсява при работа околната среда.
 • Познава правата и задълженията си като участник в трудовия процес съгласно Кодекса на труда, разбира договорните отношения между работодател и работник.
 • Осъществява добра комуникация при изпълнение на трудовата си дейност, съдейства и търси помощ от членовете на екипа, отнася се с чувство за отговорност при изпълнение на задачата, която му е възложена.
 • Да познава основните строителни материали, знае и прилага правилата за тяхното поддържане, транспорт и съхранение.
 • Да познава инструментите, инвентарните пособия и основните строителни машини, използвани в строителството. 
 • Да познава и спазва технологичната последователност за изпълнение на строителните работи.
 • Притежава знания и умения за измерване на дължина и маса и за изчисляване на площ и обем – ръчно и с калкулатор.
 • Предназначението, функциите, начините на безопасна работа с инструменти, материали и помощен инвентар.
 • Технологичната последователност на различните видове строителни операции по специалността
 • Да разчита строителна документация – проекти, чертежи, скици, схеми.
 • Познава пътните съоръжения и етапите при проектирането и изграждането им.

  ДА МОЖЕ: 

 • Да прилага основните правила за безопасна работа на работното място да познава и използва личните предпазни средства не замърсява при работа околната среда.
 • Да използва основната професионална терминология в комуникация на чужд език.
 • Правилно да оформя и да профилира земното легло съгласно проектните изисквания.
 • Прилага усвоените теоретични знания при изработване на кофраж, армировки и при бетониране на стоманобетонни елементи, използвайки различни материали, инструменти и машини.
 • Да изпълнява всички зидани елементи на съораженията съгласно проекта използвайки строителни разтвори и градивни елементи от различни материали
 • Да изпълнява пътни и тротоарни настилки от различни материали по работен проект или технологична карта.
 • Да разбира технологичната последователност на различните видове строителни операции при изработване и монтаж на дървени и метални елементи за пътни съоръжения.
 • Анализира условията за работа и съобразно с тях качествено извършва необходимите трудови дейности.
 • Да участва при изпълнение на всички видове строителни работи и да осигурява ред и чистота на строителната площадка.
 • Да изпълнява пътни настилки от различни материали по проект или технологична карта, да приготвя разтвори.
 • Да използва основната професионална технология в комуникация на чужд език.
 • Правилно да организира работното си място.
КАНДИДАТСТВАЙ

Какви специалности ще откриете в обучението

По професия „Пътен строител“ се организира професионално обучение по специалност:

 • Строител на пътища, магистрали и съоръжения към тях – за придобиване на II-ра степен на професионална квалификация. Продължителността на обучението е между 3 месеца и 1 година, в зависимост от индивидуалните възможности на всеки курсист.

По всички модули от учебните програми ЦПО „Богоя“ организира курсове по част от професията и надграждащи обучения, в които имате възможност да придобиете знания и умения за отделните процедури и/или услуги. Курсовете се провеждат според индивидуалните Ви възможности и предпочитания и съгласно разработена индивидуална учебна програма.

За повече информация за текущите ни обучения можете да разгледате „Събития

КАНДИДАТСТВАЙ

Какви документи ще получите след завършване на програмата?

След завършване на обучението по професия „Пътен строител“ Вие получавате:

Свидетелство за професионална квалификация за придобита III-та степен по Образец № 3-54 на МОН

[/fusion_text]

Удостоверение за професионално обучение по част от професията по Образец № 3-37 на МОН

КАНДИДАТСТВАЙ

Такси за обучение

Цената на обучението се определя в зависимост от избора Ви на вида обучение:

 • За придобиване на професионална квалификация по част от професията – 700 лв.
 • За придобиване на цялата II-ра степен на професионална квалификация – 1300 лв.
 • За професионално обучение по индивидуална учебна програма и по отделен модул, можете да направите запитване на тел. 052/613071 или моб.тел. 0879/972 787, 0895/776 200, 0895/776 205 или на email: bogoia_m@abv.bg
КАНДИДАТСТВАЙ

Учебен план по специалността

В обучението по професия „Пътен строител“, специалност „Строител на пътища, магистрали и съоръжения към тях“, в рамките на 660 учебни часа Вие ще изучавате следните учебни модули:

 • Здравословни и безопасни условия на труд при упражняване на професията
 • Икономика
 • Чужд език по професията – английски език
 • Основи на сградостроителството
 • Техническо чертане
 • Строителни материали
 • Основи на технологията на строителството
 • Пътно строителство
 • Градоустройство и транспортни комуникации
 • Пътища и улици. Железопътно строителство
 • Организация на движението в кръстовище
 • Учебна практика
 • Производствена практика
КАНДИДАТСТВАЙ

Какви са кариерните възможности след завършване на обучението?

След приключване на обучението по професия „Пътен строител“ можете да постъпвате на длъжности от следните единични групи: 7119-2001 Строител, релсови пътища, 7119-2002 Строител, пътища, 7119-2006, Монтажник, стоманобетонни конструкции и изделия, 7119-2009 Асфалтаджия, 7119-2017 Работник, специално фундиране, 7119-2013 Работник, полагане на пътни настилки, 7126-2018 Работник, полагане на дренаж, както и на други длъжности, допълнени при актуализиране на НКПД.

След придобиване на професионална квалификация по професията, Вие можете да продължите обучението си по друга специалност от тази професия или по друга професия с възможност за придобиване на трета степен на професионална квалификация, като обучението по задължителната професионална подготовка – единна за всички направления и единна за професиите от професионално направление „Строителство“, се зачита.

КАНДИДАТСТВАЙ

Your Content Goes Here

Присъедини се към над 1000 УСПЕШНО завършили курсисти

Имате въпроси? Не се колебайте да се свържете с нас.