Project Description

Професия „Работник в горското стопанство“

След завършване на професионалното обучение по професия “Работник в горското стопанство”, специалност “ Лесокултурни дейности ”, обучаваният трябва:

ДА ЗНАЕ: 

 • Познава и прилага правилата за здравословни и безопасни условия на труд, за противопожарна и аварийна безопасност и защита, използва лични предпазни средства; оказва при необходимост първа долекарска помощ; предпазва околната среда от замърсяване, техниките на предотвратяване на пожари и аварии;
 • Да познава правата и задълженията си като участник в трудовия процес съгласно Кодекса на труда, разбира договорните отношения между работодател и работник;
 • Познава изискванията за производство на посадъчен материал от горски и декоративни – дървесно-храстови видове;
 • Познава технологиите и методите, прилагани в горското стопанство  (в т.ч. за стопанисване на горите, дърводобив, ловностопанска дейност и други ползвания от горите);
 • Познава и прилага изискванията и разпоредбите на нормативните документи, регламентиращи неговите задължения по изпълнение на дейностите в горите и опазването на околната среда;
 • Познава и прилага основните методи и средства за наблюдение, защита и опазване на горите (в т.ч. от болести, вредители и горски пожари);
 • Познава и прилага режимите на стопанисване на горите и ползване на горските ресурси;
 • Познава принципите на действие, работи и съхранява инструментите и уредите, използвани в разсадниците и при извършване на залесителните дейности;

ДА МОЖЕ: 

 • Прилага правилата за здравословни и безопасни условия на труд;
 • Да опазва околната среда;
 • Да осъществява ефективни комуникации с колеги, клиенти и прекия си ръководител и работи в екип съвместно с колеги;
 • Да прилага режимите на стопанисване на горите и ползване на горските ресурси;
 • Да познава и прилага начините и методите за семедобив и производство на репродуктивни материали от горско-дървесни видове;
 • Да познава и прилага начините и методите за производство на фиданки от горски дървесни видове;
 • Да познава и прилага начините и методите за сеене и садене на фиданки и резници;
 • Да познава и прилага начините и методите за отглеждане на горски култури;
 • Да познава и прилага начините и методите за ранно диагностициране и за борба с болести и вредители;
КАНДИДАТСТВАЙ

Какви специалности ще откриете в интруктурската програма?

По професия „Работник в горското стопанство“ се организират професионални обучения по следните специалности:

 • Лесокултурни дейности – за придобиване на I-ва степен на професионална квалификация. Продължителността на обучението до 6 месеца, в зависимост от индивидуалните възможности на всеки курсист.
 • Дърводобив – за придобиване на I-ва степен на професионална квалификация. Продължителността на обучението е 6 месеца, в зависимост от индивидуалните възможности на всеки курсист.
 • Дивечовъдството – за придобиване на I-ва степен на професионална квалификация. Продължителността на обучението е 6 месеца, в зависимост от индивидуалните възможности на всеки курсист.
 • Билкарство – за придобиване на I-ва степен на професионална квалификация. Продължителността на обучението е 6 месеца, в зависимост от индивидуалните възможности на всеки курсист.

По всички модули от учебните програми ЦПО „Богоя“ организира курсове по част от професията и надграждащи обучения, в които имате възможност да придобиете знания и умения за отделните процедури и/или услуги. Курсовете се провеждат според индивидуалните Ви възможности и предпочитания и съгласно разработена индивидуална учебна програма.

За повече информация за текущите ни обучения можете да разгледате „Събития

КАНДИДАТСТВАЙ

Какви документи ще получите след завършване на програмата?

След завършване на обучението по професия „Работник в горското стопанство“ Вие получавате:

Свидетелство за професионална квалификация за придобита III-та степен по Образец № 3-54 на МОН

[/fusion_text]

Удостоверение за професионално обучение по част от професията по Образец № 3-37 на МОН

КАНДИДАТСТВАЙ

Такси за обучението

Цената на обучението се определя в зависимост от избора Ви на вида обучение:

 • За придобиване на професионална квалификация по част от професията – 350 лв.
 • За придобиване на цялата I-ва степен на професионална квалификация – 700 лв.
 • За професионално обучение по индивидуална учебна програма и по отделен модул, можете да направите запитване на тел. 052/613071 или моб.тел. 0879/972 787, 0895/776 200, 0895/776 205 или на email: bogoia_m@abv.bg
КАНДИДАТСТВАЙ

Учебен план по специалността

В обучението по професия „Работник в горското стопанство“, специалност „Лесокултурни дейности“, в рамките на 300 учебни часа Вие ще изучавате следните учебни модули:

 • Здравословни и безопасни условия на труд
 • Ботаника
 • Горско почвознание
 • Дендрология
 • Основи на горско-стопанските лесокултурни дейности
 • Учебна практика
 • Ботаника
 • Горско почвознание
 • Дендрология
 • Основи на горско-стопанските лесокултурни дейности
 • Производствена практика
КАНДИДАТСТВАЙ

Какви са кариерните възможности след завършване на обучението?

След приключване на обучението по професия „Работник в горското стопанство“ можете да постъпвате на длъжности 6129 – 1004 Дивечовъд, 6129 – 1007 Пазач, дивеч, 6141 – 1001 Горски пазач, 6141 – 1002 Горски работник, 6141 – 1003 Горски работник, сезонен, 6141 – 1004, Работник по дърводобив, 6141 – 1005 Залесител, 6141 – 1008 Маркировач, лесофонд и дървен материал, 6141 – 1009 Работник, обработка на трупи, 6141 – 1010 Работник, отглеждане на горски култури, 6141 – 1014 Секач , 6141 – 1015 Товарач, трупи и друг дървен материал, 7421 – 1009 Работник, обработка на дърво, 7421 – 1011 Сортировач на дърва, 9212 – 0001 Общ работник, горско стопанство, 9212 – 0002 Работник, горско стопанство, 9212 – 0003 Работник, почистване на сечища, 9212-0004 Сезонен работник, горското стопанство, 9213 – 0001 Работник, ловно стопанство при придобита правоспособност за работа с моторен трион.

Имате възможност да продължите своето обучение по професиите „Механизатор на горска техника“, „Лесовъд“ и „Дивечовъд“ за придобиване на втора степен на професионална квалификация.

КАНДИДАТСТВАЙ

Your Content Goes Here

Присъедини се към над 1000 УСПЕШНО завършили курсисти

Имате въпроси? Не се колебайте да се свържете с нас.