Project Description

Професия „Работник в дървообработването“

След завършване на професионалното обучение по професия “Работник в дървообработването”, специалност “Производство на мебели”, обучаваният, съгласно ДОИ по професията/специалността трябва да е постигнал следните резултати от ученето:

КОМПЕТЕНЦИИ:

 • описва и прилага основните правила за здравословен и безопасен труд на работното място;
 • осъществява ефективна комуникация при изпълнение на трудовата си дейност в работен екип; 
 • дефинира правата и задълженията си като участник в трудовия процес съгласно Кодекса на труда; 
 • умее да разчита технологична документация;
 • изпълнява операции по преработка на трупи и бичени материали чрез основни машини за рязане на дървесина;
 • изпълнява операции по сглобяване и събиране на несложни мебелни агрегати от масивна дървесина;
 • извършва проверка на обработените детайли и агрегати и ги опакова;
 • изпълнява операции по опаковане, товарене, укрепване, транспортиране и разтоварване на обработените изделия.

 ЗНАНИЯ: 

 • безопасна работа и опазване на околната среда на работното място;
 • изхвърляне и съхраняване на вредни за околната среда отпадъци;
 • противопожарна охрана на работното място и гасене на пожар;
 • работа в екип;
 • изпълнение на възложени задачи и отчет за извършената работа;
 • договорни отношения между работодател и работник;
 • трудовоправни отношения;
 • роля в производствения процес;
 • работни чертежи и планове;
 • видове техническа и технологична документация при производство на изделия от дървесина;
 • масивна дървесина, дървесни и спомагателни материали;
 • разкрояване на дървесина и плочи;
 • обработка на дървесина;
 • нормативни изисквания за здравословни и безопасни условия на труд;
 • процеси в производството на мебели и други изделия от дървесина;
 • дейности с дървообработващи машини;
 • облицоване на плочи с фурнир и фолио;
 • глобяване на несложни агрегати;
 • монтаж и обков;
 • проверка на обработени детайли и агрегати;
 • предварителен монтаж и демонтаж на готово изделие;
 • опаковане на детайли, агрегати и готови изделия;
 • товаро разтоварни дейности и укрепване на товари.

УМЕНИЯ:

 • спазва и прилага правилата и инструкциите за безопасна работа;
 • не замърсява с работата си околната среда;
 • описва възможните вредни въздействия в работната среда;
 • описва и изпълнява изискванията за изхвърляне и съхраняване на вредни за околната среда отпадъци;
 • спазва и прилага правилата и инструкциите за противопожарна охрана на работното място;
 • предприема действия за гасене на пожар;
 • умее да формулира въпроси;
 • участва при разпределяне на задачите, съдейства и търси помощ от членовете на екипа;
 • отнася се с чувство на отговорност при изпълнение на възложената задача;
 • прави отчет за извършената работа;
 • разбира договорните отношения между работодател и работник;
 • познава трудовоправните отношения в производственото звено на предприятието;
 • разбира своята роля в производството и съзнава необходимостта от повишаване на квалификацията си;
 • разчита условните знаци и означения в работни чертежи и планове;
 • описва видовете техническа и технологична документация, използвана при производство на изделия от дървесина;
 • подрежда фасонирана дървесина на фигури за изкуствено сушене в камери;
 • разпознава и използва масивна дървесина, дървесни и спомагателни материали;
 • подпомага или извършва първично разкрояване на дървесина и плочи;
 • обработва дървесина с ръчни инструменти и извършва ръчно шлифоване;
 • спазва нормативните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд;
 • познава основните процеси в производството на мебели и други изделия от дървесина;
 • извършва спомагателни дейности с дървообработващи машини, с механизирани и с ръчни инструменти;
 • звършва спомагателни дейности с дървообработващи машини, с механизирани и с ръчни инструменти;
 • извършва спомагателни дейности при облицоване на плочи с фурнир или с фолио;
 • подава за обработване, поема и подрежда обработените детайли от масивна дървесина и плочи;
 • извършва транспортиране на обработените материали до машини, съоръжения и работни места по потока на технологичния процес;
 • извършва сглобяване на несложни агрегати;
 • извършва монтаж на обков;
 • извършва измерване и проверка на размерите на обработените детайли и агрегати;
 • подпомага или извършва самостоятелно предварителен монтаж и демонтаж на готово изделие;
 • опакова детайли, агрегати и готови изделия;
 • подпомага товаро-разтоварни дейности на готовите изделия;
 • укрепва товарите върху превозното средство.
КАНДИДАТСТВАЙ

Какви специалности ще откриете

По професия „Работник в дървообработването“ се организират професионални обучения по две специалности:

 • Производство на мебели – за придобиване на I-ва степен на професионална квалификация. Продължителността на обучението е до 1 година, в зависимост от индивидуалните възможности на всеки курсист.

По всички модули от учебните програми ЦПО „Богоя“ организира курсове по част от професията и надграждащи обучения, в които имате възможност да придобиете знания и умения за отделните процедури и/или услуги. Курсовете се провеждат според индивидуалните Ви възможности и предпочитания и съгласно разработена индивидуална учебна програма.

За повече информация за текущите ни обучения можете да разгледате „Събития

КАНДИДАТСТВАЙ

Какви документи ще получите след завършване на програмата?

След завършване на обучението по професия „Работник в дървообработването“ Вие получавате:

Свидетелство за професионална квалификация за придобита III-та степен по Образец № 3-54 на МОН

[/fusion_text]

Удостоверение за професионално обучение по част от професията по Образец № 3-37 на МОН

КАНДИДАТСТВАЙ

Такси за обучение

Цената на обучението се определя в зависимост от избора Ви на специалност:

 • За придобиване на професионална квалификация по част от професията – 350 лв.
 • За придобиване на цялата I-ва степен на професионална квалификация – 700 лв.
 • За професионално обучение по индивидуална учебна програма и по отделен модул, можете да направите запитване на тел. 052/613071 или моб.тел. 0879/972 787, 0895/776 200, 0895/776 205 или на email: bogoia_m@abv.bg
КАНДИДАТСТВАЙ

Учебен план по специалността?

В обучението по професия „Работник в дървообработването“, специалност „Производство на мебели“, в рамките на 300 учебни часа Вие ще изучавате следните учебни модули:

 • Здравословни и безопасни условия на труд
 • Трудово право
 • Икономика
 • Комуникации в трудовата дейност
 • Техническо чертане
 • Материалознание
 • Технологии и машини в дървообработването
 • Технология на производството на мебели
 • Конструиране на мебели
 • Учебна практика по специалността
 • Производствена практика
КАНДИДАТСТВАЙ

Какви са кариерните възможности след завършване на обучението?

След приключване на обучението по професия „Работник в дървообработването“ можете да постъпвате на длъжности от единична група 752 Работници по обработка на дърво, мебелисти и сродни на тях, както и други длъжности, допълнени и включени при актуализиране на НКПД.

Обучаваният може да придобие първа степен на професионална квалификация и по друга специалност от професионалното направление, както и има възможност да продължи обучението си за придобиване на втора и/или на трета степен на професионална квалификация по друга професия от професионално направление „Производствени технологии – дървесина, хартия, пластмаси и стъкло“, ако отговаря на изискването за входящо минимално образователно равнище, като обучението му по задължителната професионална подготовка се зачита. 

КАНДИДАТСТВАЙ

Your Content Goes Here

Присъедини се към над 1000 УСПЕШНО завършили курсисти

Имате въпроси? Не се колебайте да се свържете с нас.