Project Description

Професия „Работник в растениевъдството

След завършване на професионалното обучение по професия “Работник в озеленяването”, специалност “Озеленяване и цветарство”, обучаваният трябва:

ДА ЗНАЕ: 

 • Познава, спазва и прилага правилата за здравословни и безопасни условия на труд и умее да опазва околното среда при изпълнение на служебните си задължения.
 • Техниките на предотвратяване на пожари и аварии.
 • Да познава правата и задълженията си като участник в трудовия процес съгласно Кодекса на труда, разбира договорните отношения между работодател и работник.
 • Да участва активно при изпълнение на задачите, съдейства на членовете на екипа при изпълнение на задачите и търси помощ от тях.
 • Познава и прилага технологиите и методите в цветопроизводството и озеляването.
 • Познава устройството и  принципа на работа, съхрънява и борави с инструментите, уредите, машините и съоръженията, използвани при разсадниковите и цветопроизводствените дейности.
 • Различните видове растения, използвани в парковото строителство и факторите на околната среда, които влияят върху тях.
 • Изискванията за време, място и начини за засаждане, пикиране, разсаждане, подреждане, пресаждане, пензиране, колтучене, резитба, подхранване, поливане.
 • Познава и прилага основните методи и средства за защита на парковата растителност.
 • Познава и прилага технологията за създаване и подържане на тревни площи.
 • Композиционните принципи и стилове при изграждане на парка, начини на озеленяване.

  ДА МОЖЕ: 

 • Да спазва и да прилага правилата за здравословни и безопасни условия на труд и да умее да опазва околното среда при изпълнение на служебните си задължения.
 • Да извършва агро-техническа подготовка на площите за озеленяване.
 • Да работи с инструменти, пособия и машини за обработка на почвата и за поддържане на тревните площи.
 • Да поддържа използваните инструменти, пособия и машини за обработка на почвата и за поддържане на тревните площи.
 • Да подготвя почвени смеси.
 • Да отделя грудките, стъблените повлекла и столони, издънките.
 • Да подготвя материала за засаждане в паркове и градини.
 • Да полага грижи след засаждане.
 • Да подготвя площите за сеитба.
 • Да полага грижи след сеитба.
 • Да затревява и поддържа тревните площи.
 • Да оформя градините и парковете.
КАНДИДАТСТВАЙ

Специалности

По професия „Работник в озеленяването“ се организират професионално обучение по специалност:

 • Озеленяване и цветарство – за придобиване на I-ва степен на професионална квалификация. Продължителността на обучението е до 6 месеца, в зависимост от индивидуалните възможности на всеки курсист.

По всички модули от учебните програми ЦПО „Богоя“ организира курсове по част от професията и надграждащи обучения, в които имате възможност да придобиете знания и умения за отделните процедури и/или модули на обучението. Курсовете се провеждат според индивидуалните Ви възможности и предпочитания и съгласно разработена индивидуална учебна програма.

За повече информация за текущите ни обучения можете да разгледате „Събития

КАНДИДАТСТВАЙ

Какви документи ще получите след завършване на програмата?

След завършване на обучението по професия „Дизайнер“ Вие получавате:

Свидетелство за професионална квалификация за придобита III-та степен по Образец № 3-54 на МОН

Удостоверение за професионално обучение по част от професията по Образец № 3-37 на МОН

КАНДИДАТСТВАЙ

Такси за обучение

Цената на обучението се определя в зависимост от избора Ви на вида обучение:

 • За придобиване на професионална квалификация по част от професията – 350 лв.
 • За придобиване на цялата I-ва степен на професионална квалификация – 700 лв.
 • За професионално обучение по индивидуална учебна програма и по отделен модул, можете да направите запитване на тел. 052/613071 или моб.тел. 0879/972 787, 0895/776 200, 0895/776 205 или на email: bogoia_m@abv.bg
КАНДИДАТСТВАЙ

Учебен план по специалността

В обучението по професия „Работник в растениевъдството“, специалност „Гъбопроизводство и билки, етеричномаслени и медоносни култури“, в рамките на 300 учебни часа Вие ще изучавате следните учебни модули

 • Здравословни и безопасни условия на труд
 • Чужд език по професията – английски език
 • Почвознание и ботаника
 • Цветарство и озеленяване
 • Декоративна дендрология. Разсадници
 • Парково и ландшафтно строителство
 • Паркова растителност – защита. Поддържане на паркове и градини
 • Градинско и парково изкуство. Аранжиране
 • Механизация на парковото строителство
 • Водно строителство в озеленяването
 • Учебна практика
 • Производствена практика
КАНДИДАТСТВАЙ

Какви са кариерните възможности след завършване на обучението?

След приключване на обучението по професия „Работник в озеленяването“ можете да постъпвате на длъжности: 6113-1003 Градинар, 6113-1004 Градинар, сезонен, 6113-1010 Работник, разсадник, 6113-1016 Работник отглеждащ рози, 6113-1018 Работник, отглеждащ цветя, 6113-1020 Семепроизводител, 6113-1021 Фиданко-производител, 6113-1022 Цветопроизводител, както и други длъжности, включени при актуализиране на НКПД.

Вие имате възможност да продължите своето обучение по друга професия от професионално направление 622 „Градинарство (паркове и градини)“, 623 „Горско стопанство“ и 621″Селско стопанство“.

КАНДИДАТСТВАЙ

Your Content Goes Here

Присъедини се към над 1000 УСПЕШНО завършили курсисти

Имате въпроси? Не се колебайте да се свържете с нас.