Project Description

Професия „Работник в растениевъдството“

След завършване на професионалното обучение по професия “Работник в растениевъдството”, специалност “Зеленчукопроизводство”, обучаваният трябва:

ДА ЗНАЕ: 

 • Познава и прилага правилата за здравословни и безопасни условия на труд, за противопожарна и аварийна безопасност и защита, използва лични предпазни средства; оказва при необходимост първа долекарска помощ; предпазва околната среда от замърсяване, техниките на предотвратяване на пожари и аварии.
 • Разбира своята роля в дейността на предприятието, съзнава необходимостта и повишава квалификацията си;
 • Да познава правата и задълженията си като участник в трудовия процес съгласно Кодекса на труда, разбира договорните отношения между работодател и работник.
 • Да участва активно при изпълнение на задачите, съдейства на членовете на екипа при изпълнение на задачите и търси помощ от тях;
 • познава основните биологични особености на основните видове селскостопански култури;
 • разпознава основните култури от цели растения или по отделни морфологични части – листа, семена, съцветия и др.;
 • под ръководство на агронома или техник-растениевъда разчита и използва предоставената му информация относно културите, посадъчния материал, торовете и използваните химически препарати.

ДА МОЖЕ: 

 • Прилага правилата за безопасна работа с материали, инструменти, машини, ползва лични предпазни средства и специална работна екипировка, разпознава опасните ситуации, които могат да възникнат по време на работа;
 • извършва основните дейности по отглеждане на селскостопански култури;
 • подготвя площите и извършва сеитба на семена за производство на посевен и посадъчен материал;
 • под ръководството на агронома или на техник-растениевъда извършва ръчно пръскането на културите;
 • обслужва сеялките по време на сеитбата на културите;
 • извършва торене на площите в съответствие с изискванията на културите, торовите норми и сроковете за провеждането им;
 • обслужва машините за обработка и напояване на площите, засети с различни видове култури;
 • прибира, обработва и сортира продукцията;
 • подготвя складовите помещения за съхранение на продукцията (почиства, дезинфекцира и обгазява), обслужва зърносушилни и зърнопочистващи машини; участва в извършването на отделни дейности по залагането, отглеждането, фенологичните наблюдения, прибирането на семепроизводните посеви и почистването и заготовката на семената;
 • извършва резитби по оформяне на хабитуса на трайните насаждения.
КАНДИДАТСТВАЙ

Какви специалности ще откриете в интруктурската програма?

По професия „Работник в растениевъдството“ се организират професионални обучения по две специалности:

 • Зеленчукопроизводство – за придобиване на I-ва степен на професионална квалификация. Продължителността на обучението е до 6 месеца и 1 година, в зависимост от индивидуалните възможности на всеки курсист.
 • Трайни насаждения – за придобиване на I-ва степен на професионална квалификация. Продължителността на обучението е до 6 месеца и 1 година, в зависимост от индивидуалните възможности на всеки курсист.
 • Тютюнопроизводство – за придобиване на I-ва степен на професионална квалификация. Продължителността на обучението е до 6 месеца и 1 година, в зависимост от индивидуалните възможности на всеки курсист.
 • Гъбопроизводство и билки, етеричномаслени и медоносни култури – за придобиване на I-ва степен на професионална квалификация. Продължителността на обучението е до 6 месеца и 1 година, в зависимост от индивидуалните възможности на всеки курсист.

По всички модули от учебните програми ЦПО „Богоя“ организира курсове по част от професията и надграждащи обучения, в които имате възможност да придобиете знания и умения за отделните процедури и/или услуги. Курсовете се провеждат според индивидуалните Ви възможности и предпочитания и съгласно разработена индивидуална учебна програма.

За повече информация за текущите ни обучения можете да разгледате „Събития

КАНДИДАТСТВАЙ

Какви документи ще получите след завършване на програмата?

След завършване на обучението по професия „Работник в растениевъдството“ Вие получавате:

Свидетелство за професионална квалификация за придобита III-та степен по Образец № 3-54 на МОН

[/fusion_text]

Удостоверение за професионално обучение по част от професията по Образец № 3-37 на МОН

КАНДИДАТСТВАЙ

Такси за обучение

Цената на обучението се определя в зависимост от избора Ви на вида обучение:

 • За придобиване на професионална квалификация по част от професията – 350 лв.
 • За придобиване на цялата I-ва степен на професионална квалификация – 700 лв.
 • За професионално обучение по индивидуална учебна програма и по отделен модул, можете да направите запитване на тел. 052/613071 или моб.тел. 0879/972 787, 0895/776 200, 0895/776 205 или на email: bogoia_m@abv.bg
КАНДИДАТСТВАЙ

Учебен план по специалността?

В обучението по професия „Работник в растениевъдството“, специалност „Зеленчукопроизводство “, в рамките на 300 учебни часа Вие ще изучавате следните учебни модули

 • Здравословни и безопасни условия на труд
 • Трактори и автомобили
 • Земеделие с почвознание
 • Ботаника
 • Зеленчукопроизводство
 • Учебна практика
 • Производствена практика
КАНДИДАТСТВАЙ

Какви са кариерните възможности след завършване на обучението?

След приключване на обучението по професия „Работник в растениевъдството“ можете да постъпвате на длъжности като изпълнители по подготовката на площите и посадъчния (посевния) материал за създаване на посев (насаждение), грижи през вегетацията за опазване на културите, размножаване, прибиране, сортиране, подготовка и съхранение на продукцията, както и да работите по поддържането и фитосанитарната безопасност на складовите бази и култивационните съоръжения под ръководството на агронома по растителна защита или техник-растениевъда.

Имате възможност да продължите своето обучение по останалите специалности или да продължите обучението си за придобиване на квалификация по професията „Растениевъд“ – втора степен на професионална квалификация, и по професията „Техник-растениевъд“ – трета степен на професионална квалификация, като обучението по обща и отраслова подготовка се зачита.

КАНДИДАТСТВАЙ

Your Content Goes Here

Присъедини се към над 1000 УСПЕШНО завършили курсисти

Имате въпроси? Не се колебайте да се свържете с нас.