Project Description

Професия „Растениевъд“

След завършване на професионалното обучение по професия “Растениевъд”, специалност “Полевъдство”, обучаваният трябва:

ДА ЗНАЕ:

 • Правилата за здравословни и безопасни условия на труд;
 • Познава и прилага изискванията на нормативните документи, регламентиращи дейностите в растениевъдството и опазването на околната среда;
 • Правата и задълженията си като участник в трудовия процес съгласно Кодекса на труда, разбира договорните отношения между работодател и работник; 
 • Необходимите икономически знания в областта на професията; 
 • Да разпознава препаратите, спазва дозите при пръскане срещу плевели, болести и неприятели;
 • Специфичните изисквания при отглеждането на основните селскостопански култури;
 • Да разчита и използва специализирана информация относно културите, посадъчния материал, торовете и използваните химически препарати;

ДА МОЖЕ: 

 • Да спазва технологичната последователност при изпълнение на селскостопански дейности, познаване и ползване на лични предпазни средства, здравословни и безопасни условия на труд при извършване на различни видове дейности; 
 • Да работи в екип, като участва активно при разпределението и изпълнението на задачите, възложени от техник-растениевъда;
 • Да извършва основните дейности по отглеждане на селскостопански култури;
 • Да подготвя площите и сеитбата на семена за производство на посевен и посадъчен материал;
 • Да подготвя, нагласява и обслужва сеялките по време на сеитбата на културите;
 • Да извършва залагане, отглеждане, фенологични наблюдения, прибиране на семепроизводните посеви, почистване и заготовка на семената;
 • Да разпознава препаратите, спазва дозите при пръскане срещу плевели, болести и неприятели;
 • Да разпознава торовете, спазва сроковете и дозите при торене на площите в съответствие с изискванията на културите и заложеното в технологичните карти;
 • Да окомплектува машините и обслужва прикачния инвентар за обработка, опазване и напояване на площите, засети с различни видове култури;
 • Да прибира, транспортира, обработва и подготвя за съхранение готовата продукция;
 • Да подготвя помещенията за правилно съхраняване на готовата продукция (почистване, дезинфекция и обгазяване);
 • Да осъществява кратка устна и писмена комуникация на чужд език;
КАНДИДАТСТВАЙ

Какви специалности ще откриете в обучението

По професия „Растениевъд“ се организират професионални обучения по две специалности:

 • Полевъдство – за придобиване на II-ра степен на професионална квалификация. Продължителността на обучението е между 3 месеца и 1 година, в зависимост от индивидуалните възможности на всеки курсист.

По всички модули от учебните програми ЦПО „Богоя“ организира курсове по част от професията и надграждащи обучения, в които имате възможност да придобиете знания и умения за отделните процедури и/или услуги. Курсовете се провеждат според индивидуалните Ви възможности и предпочитания и съгласно разработена индивидуална учебна програма.

За повече информация за текущите ни обучения можете да разгледате „Събития

КАНДИДАТСТВАЙ

Какви документи ще получите след завършване на програмата?

След завършване на обучението по професия „Растениевъд“ Вие получавате:

Свидетелство за професионална квалификация за придобита III-та степен по Образец № 3-54 на МОН

Удостоверение за професионално обучение по част от професията по Образец № 3-37 на МОН

КАНДИДАТСТВАЙ

Такса за обучението

Цената на обучението се определя в зависимост от избора Ви на вида обучение:

 • За придобиване на професионална квалификация по част от професията – 700 лв.
 • За придобиване на цялата II-ра степен на професионална квалификация – 1300 лв.
 • За професионално обучение по индивидуална учебна програма и по отделен модул, можете да направите запитване на тел. 052/613071 или моб.тел. 0879/972 787, 0895/776 200, 0895/776 205 или на email: bogoia_m@abv.bg
КАНДИДАТСТВАЙ

Учебен план по специалността?

В обучението по професия „Растениевъд“, специалност „Полевъдство“, в рамките на 960 учебни часа Вие ще изучавате следните учебни модули

 • Здравословни и безопасни условия на труд
 • Икономика
 • Чужд език по професията – английски език
 • Техническо чертане
 • Трактори и автомобили
 • Безопасност на движението по пътищата
 • Земеделие с почвознание
 • Ботаника
 • Растениевъдство
 • Полски култури
 • Селскостопанска техника. Експлоатация на земеделска техника
 • Учебна практика
 • Земеделие с почвознание
 • Растениевъдство
 • Полски култури
 • Трактори и автомобили
 • Селскостопанска техника. Експлоатация на земеделска техника
 • Производствена практика
КАНДИДАТСТВАЙ

Какви са кариерните възможности след завършване на обучението?

След приключване на обучението по професия „Растениевъд“ можете да постъпвате на длъжности, включени в единични групи: 6111 Полевъди и зеленчукопроизводители, 6112 Овощари и работници, отглеждащи трайни насаждения, 6113 Градинари и работници в оранжерии, парници и разсадници, 6114 Работници, отглеждащи смесени култури, 6310 Растениевъди, произвеждащи за собствено потребление, както и на други длъжности, включени при актуализирането на НКПД.

Имате възможност да продължите своето обучение за придобиване на квалификация по професията „Техник-растениевъд“ – трета степен на професионална квалификация, като обучението по обща и отраслова подготовка се зачита.

КАНДИДАТСТВАЙ

Присъедини се към над 1000 УСПЕШНО завършили курсисти

Имате въпроси? Не се колебайте да се свържете с нас.