Project Description

Професия „Ресторантьор“

След завършване на професионалното обучение по професия “Ресторантьор”, специалност “Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения”, обучаваният трябва:

ДА ЗНАЕ: 

 • познава правата и задълженията си като участник в трудовия процес – съгласно Кодекса на труда, да разбира договорните отношения между работодател и работник;
 • разбира ролята на ресторантьора в обслужването и да съзнава необходимостта от повишаване на квалификацията си;
 • познава стопанското устройство на страната, да разбира съществуващите икономически отношения, процеси и явления в сферата на туризма; умее да води разговор на чужд език с гостите на заведението за хранене и развлечения;
 • познава структурата и йерархията в заведението за хранене и развлечения;
 • познава стандарта на обслужване в зависимост от типа обект;
 • познава и използва правилно терминологията в туристическото обслужване при комуникация с колеги и клиенти.

ДА МОЖЕ: 

 • организира и контролира спазването на правилата за здравословен и труд (ЗБУТ); 
 • комуникира както с гостите, така и с колегите от заведението за хранене и развлечения;
 • работи в екип с представители на останалите отдели в заведението за хранене и развлечения;
 • използва компютър при планиране, организиране и отчитане на работата в заведението за хранене и развлечения; демонстрира предприемачески умения;
 • следи развитието на туристическата индустрия да прави предложения и организира въвеждането на новости в заведението; 
 • прилага процедурите за осигуряване безопасност на гостите в заведението за хранене и развлечения;
 • осъществява връзка със звената в заведението за хранене и развлечения;
 • спазва инструкциите при пожар, наводнения, терористичен акт или друго необичайно събитие в заведението за хранене и развлечения;
 • познава различните видове храни и напитки, продуктите и начина за тяхното приготвяне;
 • създава условия и организира изпълнението на правилата за добри производствени практики/добри хигиенни практики (ДПП/ДХП) и прилагане на системата HАССР в ресторантьорството;
 • организира доставката и съхранението на хранителните продукти, използвани за приготвяне на кулинарни изделия;
 • организира и контролира технологичния процес за производство на ястия и напитки и тяхното сервиране в ресторанта;
 • създава условия и организира безопасна работа с технологичното оборудване в ресторантьорството и ефективното му използване;
 • участва в посрещането, обслужването и изпращането на гостите;
 • планира асортимента от ястия и напитки;
 • създава и въвежда нови рецепти;
 • разпределя работата между членовете на персонала
КАНДИДАТСТВАЙ

Какви специалности ще откриете

По професия „Ресторантьор“ се организират професионални обучения по следните специалности:

 • Производство и обслужване в заведения за хранене и развлечения – за придобиване на III-та степен на професионална квалификация. Продължителността на обучението е между 4 месеца и 1,5 години, в зависимост от индивидуалните възможности на всеки курсист.
 • Кетъринг – за придобиване на III-та степен на професионална квалификация. Продължителността на обучението е между 4 месеца и 1,5 години, в зависимост от индивидуалните възможности на всеки курсист.

По всички модули от учебните програми ЦПО „Богоя“ организира курсове по част от професията и надграждащи обучения, в които имате възможност да придобиете знания и умения за отделните процедури и/или услуги. Курсовете се провеждат според индивидуалните Ви възможности и предпочитания и съгласно разработена индивидуална учебна програма.

За повече информация за текущите ни обучения можете да разгледате „Събития

КАНДИДАТСТВАЙ

Какви документи ще получите след завършване на програмата?

След завършване на обучението по професия „Ресторантьор“ Вие получавате:

Свидетелство за професионална квалификация за придобита III-та степен по Образец № 3-54 на МОН

[/fusion_text]

Удостоверение за професионално обучение по част от професията по Образец № 3-37 на МОН

КАНДИДАТСТВАЙ

Цената на обучението се определя в зависимост от избора Ви на специалност:

 • За придобиване на II-ра степен на професионална квалификация – 1300 лв.
 • За придобиване на III-та степен на професионална квалификация – 1900 лв.
 • За професионално обучение по индивидуалната учебна програма можете да направите запитване на тел. 052/613071 или моб.тел. 0879/972 787 или на email: bogoia_m@abv.bg
КАНДИДАТСТВАЙ

Учебен план по специалността?

В обучението по професия „Ресторантьор“, специалност „Производство и обслужване на заведения за хранене и развлечения“, в рамките на 960 учебни часа Вие ще изучавате следните учебни модули

 • Здравословни и безопасни условия на труд
 • Икономика и предприемачество
 • Чужд език по професията – английски език
 • Екология в туризма
 • Счетоводство и отчетност в туризма
 • Професионална етика и туристическо поведение
 • Маркетинг и мениджмънт в туризма
 • Въведение в професията
 • Технология на кулинарната продукция
 • Микробиология
 • Технологично обзавеждане
 • Материалознание на хранителните продукти
 • Хигиена на храненето и хранително законодателство
 • Сомелиерство
 • Сервиране и барманство
 • Учебна практика
 • Технология на кулинарната продукция
 • Сомелиерство
 • Сервиране и барманство
 • Организация на производството и обслужването в заведенията за хранене и развлечения
 • Производствена практика
КАНДИДАТСТВАЙ

Какви са кариерните възможности след завършване на обучението?

След приключване на обучението по професия „Ресторантьор“ можете да постъпвате на длъжности 1315-3001 Гостилничар, 1315-3002 Съдържател, ресторант, 1315-3003 Управител, заведение за обществено хранене, 1315-3009 Управител, ресторант, 1315-3010 Управител, ресторант на самообслужване, 1315-3011 Управител, сладкарница/кафене, 1315-3012 Управител, снекбар, 5122-2001 Главен готвач, 5123-2004 Салонен управител, 5123-2006 Отговорник, търговска зала, както и други длъжности, включени при актуализирането на НКПД.

След придобиване на професионална квалификация по професията, Вие можете да продължите обучението си за придобиване на професионална квалификация по професия „Ресторантьор“ – четвърта степен, като обучението по задължителната професионална подготовка се зачита.

КАНДИДАТСТВАЙ

Your Content Goes Here

Присъедини се към над 1000 УСПЕШНО завършили курсисти

Имате въпроси? Не се колебайте да се свържете с нас.