Project Description

Професия „Сервитьор – барман“

След завършване на професионалното обучение по професия “Сервитьор-барман”, специалност “Обслужване на заведения в общественото хранене”, обучаваният трябва:

ДА ЗНАЕ : 

 • Основните правила за безопасна работа на работното място, познава и ползва личните предпазни средства, не замърсява околната среда, поддържа лична и производствена хигиена и хигиена на работното място;
 • Хигиенно-санитарните изисквания за работа в ресторантьорството;
 • Познава външните и вътрешните фактори, влияещи бизнес поведението на организацията, познава принципите на деловото общуване, оценява ролята на комуникациите при ежедневния контакт с госта;
 • Познава пазарните отношения, мястото и ролята в тях на отделните лица, фирмите, институциите и държавата;
 • Познава и спазва правата и задълженията си като участник в трудовия процес, съгласно Кодекса на труда, разбира и спазва договорните отношения между работодател и работник;
 • Участва при разпределянето задачите, съдейства и търси помощ от членовете на екип, отнася се с чувство на отговорност при изпълнение на задълженията си;
 • Осъзнава необходимостта от повишаване на професионалната и езиковата си квалификация;
 • Общите правила за работа с компютър;
  • Да познава икономиката в ресторантьорството;
  • Да познава нормативната уредба в туризма;
  • Да притежава познания по културология и делово общуване;
  • Да притежава познания по маркетинг и реклама; 
  • Да знае всички организационни връзки и политиката на фирмата;
  • Да познава вътрешния туристически пазар;
  • Комуникира ефективно с клиенти и с колеги, като използва правилно професионална терминология:
 • Разбира своята роля в трудовия процес;
 • Отнася се с чувство на отговорност при изпълнение на задълженията;
 • Формира критерии за самооценка и самостоятелен стремеж към развитие и повишаване на квалификацията си;
 • Прилага уменията за ползване на базови и специални програмни пакети;
 • Осъществява кратка комуникация на чужд език, разбира текстове от професионалната област;

ДА МОЖЕ : 

 • Да използва комуникативните си умения при работа с клиенти;
 • При необходимост да използва познанията си по чуждоезикова подготовка;
 • Да прилага комуникатикативни умения по бизнес комуникации на чужд език;
 • Да прилага технологията на туристическото обслужване;
 • Да оперира с машини и съоражения в ресторантьорството;
 • Да прилага системите на организация на труда; да води строга отчетност; да прилага въведените стандарти в обслужването;
 • Да прилага стандарта за обслужване в ресторанта и бара;
 • Да прилага хигиенните изисквания в търговските зали, бара, общите помещения и офисите;
 • Да владее терминологията на туристическото обслужване;
 • Да работи с всички машини и съоражения в дейността; 
 • Да умее да прилага в пряката си дейност специализирани програмни продукти;
 • Притежава теоретични знания и практически умения; 
 • Спазва последователност при работа;
 • Определя разходните норми на материали, време, труд, извършва основни дейности;
 • Планира и организира изпълнението на текущи задачи и решава възникнали проблеми, свързани с трудовата дейност;
 • Ползва професионални издания и др. източници с цел актуализиране техниката си на работа;
 • Адаптира се към бързо променящите се условия в професията, към новите технологии при провеждането им;
КАНДИДАТСТВАЙ

Какви специалности ще откриете

По професия „Сервитьор барман“ се организира професионално обучение по специалност:

 • Обслужване на заведения в общественото хранене – за придобиване на II-ра степен на професионална квалификация. Продължителността на обучението е между 3 месеца и 1 година, в зависимост от индивидуалните възможности на всеки курсист.

По всички модули от учебните програми ЦПО „Богоя“ организира курсове по част от професията и надграждащи обучения, в които имате възможност да придобиете знания и умения за отделните процедури и/или услуги. Курсовете се провеждат според индивидуалните Ви възможности и предпочитания и съгласно разработена индивидуална учебна програма.

За повече информация за текущите ни обучения можете да разгледате „Събития

КАНДИДАТСТВАЙ

Какви документи ще получите след завършване на програмата?

След завършване на обучението по професия „Сервитьор – барман“ Вие получавате:

Свидетелство за професионална квалификация за придобита III-та степен по Образец № 3-54 на МОН

[/fusion_text]

Удостоверение за професионално обучение по част от професията по Образец № 3-37 на МОН

КАНДИДАТСТВАЙ

Такси за обучение

Цената на обучението се определя в зависимост от избора Ви на вида обучение:

 • За придобиване на професионална квалификация по част от професията – 700 лв.
 • За придобиване на цялата II-ра степен на професионална квалификация – 1300 лв.
 • За професионално обучение по индивидуална учебна програма и по отделен модул, можете да направите запитване на тел. 052/613071 или моб.тел. 0879/972 787, 0895/776 200, 0895/776 205 или на email: bogoia_m@abv.bg
КАНДИДАТСТВАЙ

Учебен план по специалността?

В обучението по професия „Сервитьор – барман“, специалност „Обслужване на заведения в общественото хранене“, в рамките на 660 учебни часа Вие ще изучавате следните учебни модули

 • Здравословни и безопасни условия на труд
 • Икономика, счетоводство и отчетност в туризма, отчетност на фирмата
 • Чужд език по професията – Английски език
 • Основи на туризма. Професионална етика и туристическо поведение
 • Хигиена на храненето и хранително законодателство
 • Материалознание на хранителните продукти
 • Технологично обзавеждане на заведенията за хранене и развлечение
 • Технология на кулинарната продукция
 • Сервиране и барманство
 • Сомелиерство
 • Учебна практика – сервиране и барманство
 • Производствена практика
КАНДИДАТСТВАЙ

Какви са кариерните възможности след завършване на обучението?

След приключване на обучението по професия „Сервитьор-барман“ можете да постъпвате на длъжности 5132- 2001 Барман, 5131-2001 Главен сервитьор, 5131-2002 Обслужващ бюфет/лавка, 5131-2004 Сервитьор и други, допълнени при актуализиране на НКПД, както и на длъжност 5131-2003 Салонен управител след придобиване на професионален опит, свързан с организация и разпределяне на задачи по време на работния процес.

След придобиване на професионална квалификация по професията, Вие можете да продължите обучението си по други професии/специалности от професионално направление 811 „Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг, да посещавате различни семинари, изложения, състезания и други, организирани у нас и в чужбина.

КАНДИДАТСТВАЙ

Your Content Goes Here

Присъедини се към над 1000 УСПЕШНО завършили курсисти

Имате въпроси? Не се колебайте да се свържете с нас.