Project Description

Професия „Социален асистент“

Основно изискване за професията “Социален асистент” е положителната нагласа и желанието за работа с възрастни хора, които са водеща и изключително важна предпоставка за адекватното и професионално изпълнение на дейността.

– Описва въздействието на вредните вещества, използвани в производството, върху здравето на човека и мерките за предпазване;
– Разпознава основните превързочни материали;
– Разпознава опасните ситуации, които могат да възникнат по време на работа, и предприема действия за тяхното предотвратяване;
– Познава правилата и процедурите за пожарна и аварийна безопасност;
– Познава формите на социалното подпомагане и ангажираните институции на национално и местно ниво;
– Описва спецификата на социалните услуги, предоставяни в общността, и включените в тях дейности;
– Информира потребителя за правата му.
– Осъзнава и спазва професионалните ценности и етичните норми в социалната работа;
– Разпознава етапите в процеса на общуване;
– Разпознава ситуации, които носят риск за потребителя в ежедневието;
– Разпознава различните форми на насилие;
– Информира близките на потребителите и доставчика на услугата за рискове и предлага мерки за преодоляването им;
– Сигнализира за упражнено насилие върху потребителя.
– Отчита особеностите на преживяванията по време на битова криза;
– Познава човешките реакции при възникване на траурно събитие;
– Представя изчерпателно случаи от работата си с потребители, за които е необходима допълнителна професионална подкрепа (от социален работник, психолог, логопед, специален педагог, психиатър и др.).
– При необходимост поддържа контакти с личния лекар на потребителя и с други медицински специалисти, като информира семейството, настойниците и близките за това;
– Съдейства при настаняване в болнично заведение;
– Спазва поверителност относно факти или събития, за които научава в процеса на предоставяне на грижи (освен в случаите на риск за потребителя).
– Редовно посещава сесии за намаляване на емоционалния стрес, на който е изложен в работата;
– Разпознава проявите на професионалния стрес и синдрома на „емоционално прегаряне“;
– Отчита стереотипните модели на поведение на ползващите социална подкрепа;
– Познава и информира потребителя за институциите на местно ниво, които предоставят различен вид услуги и подкрепа (здравни, социални, административни и др.);
– Познава структурата на различни видове документи (декларация, заявление, жалба и др.) и може да работи с тях;
– Познава начините за заплащане (кеш, с банкови карти и др.) и посредничи на потребителя при заплащането на данъци, такси и консумативи;
– Инициира и поддържа разговор по теми, които са интересни за възрастния потребител;
– Предоставя на потребителя информация по теми от негов/неин интерес, съобразно възрастта и особеностите на потребителя;
– Планира работните задачи за деня, като ги съгласува с потребителя;
– Спазва правилата за извършване на финансови операции от името на потребителя (договаряне, реализиране,
отчитане), когато е упълномощен за това;
– Спазва правилата за физически контакт при подпомагане на храненето, личната хигиена на потребителя и др.;
– Спазва правилата за безопасност при използване на уредите в дома на потребителя;
– Дава предложения за преодоляване на
идентифицираните рискове и се съобразява с решението на семейството и близките по тези въпроси.
– Познава спецификата на социално значимите за България увреждания;

КАНДИДАТСТВАЙ

Какви специалности ще откриете в интруктурската програма?

По професия „Социален асистент“ се организират професионални обучения по две специалности:

 • Подпомагане на деца – за придобиване на II-ра степен на професионална квалификация. Продължителността на обучението е между 3 месеца и 1 година, в зависимост от индивидуалните възможности на всеки курсист.
 • Подпомагане на възрастни– за придобиване на II-ра степен на професионална квалификация. Продължителността на обучението е между 3 месеца и 1 година, в зависимост от индивидуалните възможности на всеки курсист.

По всички модули от учебните програми ЦПО „Богоя“ организира курсове по част от професията и надграждащи обучения, в които имате възможност да придобиете знания и умения за отделните процедури и/или услуги. Курсовете се провеждат според индивидуалните Ви възможности и предпочитания и съгласно разработена индивидуална учебна програма.

За повече информация за текущите ни обучения можете да разгледате „Събития

КАНДИДАТСТВАЙ

Какви документи ще получите след завършване на програмата?

След завършване на обучението по професия „Социален асистент“ Вие получавате:

Свидетелство за професионална квалификация за придобита III-та степен по Образец № 3-54 на МОН

[/fusion_text]

Удостоверение за професионално обучение по част от професията по Образец № 3-37 на МОН

КАНДИДАТСТВАЙ

Такси за обучение

Цената на обучението се определя в зависимост от избора Ви на вида обучение:

 • За придобиване на професионална квалификация по част от професията – 700 лв.
 • За придобиване на цялата II-ра степен на професионална квалификация – 1300 лв.
 • За професионално обучение по индивидуална учебна програма и по отделен модул, можете да направите запитване на тел. 052/613071 или моб.тел. 0879/972 787, 0895/776 200, 0895/776 205 или на email: bogoia_m@abv.bg
КАНДИДАТСТВАЙ

Учебен план по специалността?

В обучението по професия „Социален асистент“, специалност „Подпомагане на деца“, в рамките на 660 учебни часа Вие ще изучавате следните учебни модули

 • Здравословни и безопасни условия на труд
 • Икономика
 • Чужд език по професията – английски език
 • Нормативна рамка на социалните услуги
 • Въведение в професията
 • Методи на социалната работа
 • Професионална етика
 • Грижи за хора с увреждания в домашна среда
 • Ефективно общуване в работата с хора с увреждания
 • Оценка на риска за хората с увреждания
 • Детска психология
 • Специална педагогика
 • Клинична социална работа за деца
 • Стандарти и критерии за социални услуги за деца
 • Грижи за деца с увреждания в домашна среда
 • Учебна практика
 • Грижи за хора с увреждания домашна среда
 • Ефективно общуване в работата с хора с увреждания
 • Грижи за деца с увреждания в домашна среда
 • Работа в конфликтна ситуация
 • Въведение в клиничната социална работа за деца
КАНДИДАТСТВАЙ

Какви са кариерните възможности след завършване на обучението?

След приключване на обучението по професия „Социален асистент“ можете да постъпвате на длъжности 5133-1001 Домашен санитар, 5133-1002 Личен асистент, 5133-1003 Обслужващ болни, 5133-1004 Социален асистент, 5133-1005 Разносвач на храна, 5132-1001 Болногледач, 5131-3001 Бавачка, 5131-1005 Детегледачка, както и други длъжности, включени при актуализиране на НКПД.

Имате възможност да продължите своето обучение по професията „Сътрудник социални дейности“ за придобиване на трета степен на професионална квалификация, каточаст от обучението по задължителната професионална подготовка се зачита.

КАНДИДАТСТВАЙ

Your Content Goes Here

Присъедини се към над 1000 УСПЕШНО завършили курсисти

Имате въпроси? Не се колебайте да се свържете с нас.