Project Description

Професия „Спасител при бедствия и аварии“

След завършване на професионалното обучение по професия “Спасител при бедствия, аварии и катастрофи”, специалност “Търсене, спасяване и извършване на аварийно – възстановителни работи”, обучаваният трябва:

ДА ЗНАЕ: 

 • И прилага основните правила за безопасна работа на работното място, познава и използва личните предпазни средства, не замърсява при работа околната среда.
 • Участва при разпределение на задачите, съдейства и търси помощ от членовете на колектива, отнася се с чувство на отговорност при изпълнение на задачата, която му е възложена.
 • Познава правата и задълженията си като участник в трудовия процес съгласно Кодекса на труда, разбира договорните отношения между работодател и работник.
 • Основните правила за работа с компютър и умее да ползва програмни продукти.
 • Да осъществява кратка професионална комуникация на чужд език.
 • Общото устройство, принципа на работа, техническо обслужване и настройка на уредите и машините, използвани за предотвратяване на бедствия и аварии.
 • Устройството и управлението на машините, уредите и съоръженията за правилна експлоатация, поддържане и техническо обслужване.
 • Познава основните конструктивни елементи при видовете строителни конструкции, видовете водопроводни мрежи, канализационни мрежи, електропреносни мрежи, газопреносни мрежи и хидротехнически съоръжения.
 • Познава правилата на поведение при природни бедствия – земетресения, наводнения, свлачища, снегонавалявания, заледявания.
 • Да разчита схеми, чертежи, планове и карти на сгради, инсталации, обекти и населени места.

 ДА МОЖЕ: 

 • Да прилага основните правила за безопасна работа на работното място да познава и използва личните предпазни средства, не замърсява при работа околната среда.
 • Да използва основната професионална терминология в комуникация на чужд език.
 • Да сглобява, ремонтира и извършва техническо обслужване и регулиране на уредите, използвани при спасителни операции.
 • Да оказва първа помощ на пострадалите от аварии и бедствия.
 • Да изготвя планове, схеми и маршрути за евакуация при бедствия и аварии.
 • Да прилага усвоените теоретични знания за устройство и експлоатация на МТЛБ и МТЛВ, използвани при спасителни операции.
 • Да прилага усвоените знания и умения за правилно организиране на аварийно – спасителната дейност при видове бедствия и аварии, с цел създаване на рационална организация.
 • Да оценя риска от възможни наводнения и оказва първа помощ на давещ се човек.
 • Да оценява риска от облъчване на човека от различните радиоактивни и химически вещества и предотвратява крупни производствени аварии.
КАНДИДАТСТВАЙ

Какви специалности ще откриете

По професия „Спасител при бедствия и аварии“ се организира професионално обучение по специалност:

 • Търсене, спасяване и извършване на аварайно-възстановителни работи – за придобиване на III-та степен на професионална квалификация. Продължителността на обучението е между 4 месеца и 1,5 години, в зависимост от индивидуалните възможности на всеки курсист.

По всички модули от учебните програми ЦПО „Богоя“ организира курсове по част от професията и надграждащи обучения, в които имате възможност да придобиете знания и умения за отделните процедури и/или услуги. Курсовете се провеждат според индивидуалните Ви възможности и предпочитания и съгласно разработена индивидуална учебна програма.

За повече информация за текущите ни обучения можете да разгледате „Събития

КАНДИДАТСТВАЙ

Какви документи ще получите след завършване на програмата?

След завършване на обучението по професия „Спасител бедствия и аварии“ Вие получавате:

Свидетелство за професионална квалификация за придобита III-та степен по Образец № 3-54 на МОН

[/fusion_text]

Удостоверение за професионално обучение по част от професията по Образец № 3-37 на МОН

КАНДИДАТСТВАЙ

Цена на обучението

Цената на обучението се определя в зависимост от избора Ви на вида обучение:

 • За придобиване на професионална квалификация по част от професията – 950 лв.
 • За придобиване на цялата III-та степен на професионална квалификация – 1900 лв.
 • За професионално обучение по индивидуална учебна програма и по отделен модул, можете да направите запитване на тел. 052/613071 или моб.тел. 0879/972 787, 0895/776 200, 0895/776 205 или на email: bogoia_m@abv.bg
КАНДИДАТСТВАЙ

Учебен план по специалността

В обучението по професия „Спасител при бедствия, аварии и катастрофи“, специалност „Търсене, спасяване и извършване на аварийно – възстановителни работи“, в рамките на 960 учебни часа Вие ще изучавате следните учебни модули

 • Здравословни и безопасни условия на труд
 • Икономика и трудово право
 • Работа с технически средства
 • Чужд език по професията – английски език
 • Пожарна и аварийна безопасност. Противопожарна подготовка.
 • Психология на човека и психологическа подготовка
 • Долекарска помощ
 • Инженерна подготовка
 • Устройство и управление на МТЛВ и МТЛБ
 • Радиационна, химическа и биологическа защита
 • Височинно спасяване с използване на алпийско оборудване
 • Наводнения. Водно спасяване.
 • Аварийно-спасителни дейности при авиационни произшествия, транспортни произшествия, железопътни катастрофи и в особени случаи
 • Учебна практика
 • Производствена практика
КАНДИДАТСТВАЙ

Какви са кариерните възможности след завършване на обучението?

След приключване на обучението по професия „Спасител при бедствия, аварии и катастрофи“ можете да постъпвате на длъжности от единична група 5419 „Персонал, осигуряващ защита и сигурност“ от НКПД – 2011, както и на други длъжности, допълнени при актуализиране на НКПД, да работите в Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – МВР, в съставите на многонационални спасителни екипи в страната и извън нея, в обектови и отраслови спасителни формирования за спасяване при бедствия, аварии и катастрофи.

След придобиване на втора степен на професионална квалификация имате възможност да продължите своето обучение в курсове за придобиване на професионална квалификация за „Правоспособност за работа с източници на йонизиращи лъчения II и III квалификационно ниво“ съгласно изискванията на Закона за безопасно използване на ядрената енергия (ЗБИЯЕ).

Придобилите трета степен на професионална квалификация по професията „Спасител при бедствия, аварии и катастрофи“ могат да участват в курсове за придобиване на професионална квалификация или в целеви курсове за придобиване на правоспособност за инструктор по направленията: височинно спасяване с използването на алпийска техника, РХБЗ (радиационна, химическа и биологическа защита) и инженерна защита, както и можете да продължите обучението си в курсове за придобиване на квалификация „Главен спасител“.

КАНДИДАТСТВАЙ

Your Content Goes Here

Присъедини се към над 1000 УСПЕШНО завършили курсисти

Имате въпроси? Не се колебайте да се свържете с нас.