Project Description

Професия „Строителен техник“

След завършване на професионалното обучение по професия “Строителен техник”, специалност “Строителство и архитектура”, курсистът ще придобие следните знания, умения и компетенции:

– Разпознава причините за поява на опасни ситуации и инциденти на строителната площадка и на работното място и предприема мерки за предотвратяването им
– Контролира използването на работно или специално защитно облекло и лични предпазни средства от работниците при изпълнение на различните видове строителни работи
– Разчита специализирана информация от планове и чертежи
– Разчита техническите параметри на машини и съоръжения
– Описва съдържанието на инвестиционен проект
– Разчита и извлича необходимата информация от технически справочници и нормативни документи
– Извършва измервания с геодезични инструменти
– Разчита чертежи, спецификации и указания към проекта
– Извлича необходимата информация от технически справочници и нормативни документи
– Изготвя количествени сметки за различни видове строителни работи
– Разчита чертежи, спецификации и указания към проекта
– Оценява качеството на изпълнените строителни работи в съответствие с нормативните изисквания
– Отчита количеството на вложените материали и труд
– Организира възстановяване на нанесените щети по време на строителните работи във връзка с опазването на околната среда
– Разчита техническа документация и строителни проекти
– Периодично планира необходимите ресурси за изпълнение на обекта
– Разпознава изискваните в проектите строителни материали, изделия и елементи
– Разчита проекти за метални конструкции и детайли
– Описва видовете строителни стомани, свързващи елементи и съединения
– Разчита монтажни планове за монтаж на различни видове конструкции – сглобяеми стоманобетонови, дървени и
пластмасови
– Планира изпълнението на монтажните работи в правилната технологична последователност
– Разчита устройствени планове

КАНДИДАТСТВАЙ

Какви специалности ще откриете в интруктурската програма?

По професия „Строителен техник“ се организират професионално обучение по следните специалност:

 • Строителство и архитектура – за придобиване на III-та степен на професионална квалификация. Продължителността на обучението е между 4 месеца и 1,5 години, в зависимост от индивидуалните възможности на всеки курсист.

По всички модули от учебните програми ЦПО „Богоя“ организира курсове по част от професията и надграждащи обучения, в които имате възможност да придобиете знания и умения за отделните процедури и/или услуги. Курсовете се провеждат според индивидуалните Ви възможности и предпочитания и съгласно разработена индивидуална учебна програма.

За повече информация за текущите ни обучения можете да разгледате „Събития

КАНДИДАТСТВАЙ

Какви документи ще получите след завършване на програмата?

След завършване на обучението по професия „Строителен техник“ Вие получавате:

Свидетелство за професионална квалификация за придобита III-та степен по Образец № 3-54 на МОН

[/fusion_text]

Удостоверение за професионално обучение по част от професията по Образец № 3-37 на МОН

КАНДИДАТСТВАЙ

Такси за обучение

Цената на обучението се определя в зависимост от избора Ви на вида обучение:

 • За придобиване на професионална квалификация по част от професията – 950 лв.
 • За придобиване на цялата III-та степен на професионална квалификация – 1900 лв.
 • За професионално обучение по индивидуална учебна програма и по отделен модул, можете да направите запитване на тел. 052/613071 или моб.тел. 0879/972 787, 0895/776 200, 0895/776 205 или на email: bogoia_m@abv.bg
КАНДИДАТСТВАЙ

Учебен план по специалността?

В обучението по професия „Строителен техник“, специалност „Строителство и архитектура“, в рамките на 960 учебни часа Вие ще изучавате следните учебни модули:

 • Здравословни и безопасни условия на труд
 • Предприемачество
 • Икономика
 • Чужд език по професията – английски език
 • Строителна графика
 • Сградостроителство
 • Строителни материали
 • Геодезия
 • Строителна механика
 • Технология на строителните процеси
 • Компютърно чертане в строителството
 • Организация на строителството
 • Градоустойство и архитектурно проектиране
 • Стоманобетонни и стоманени конструкции
 • Строителна дейност и контрол
 • Екологично и енергоефективно строителство
 • В и К на сгради
 • Пътища и съоръжения

Учебна практика по:

 • Сградостроителство
 • Строителни материали

Учебна практика по:

 • Технология на строителните процеси
 • Изпълнение на строително – монтажни работи
 • Геодезия
 • Организация на строителството
 • Градоустройство и архитектурно проектиране
 • Стоманобетонни и стоманени конструкции
 • В и К на сгради
 • Пътища и съоръжения
КАНДИДАТСТВАЙ

Какви са кариерните възможности след завършване на обучението?

След приключване на обучението по професия „Строителен техник“ можете да постъпвате на длъжности 3112 Строителен техник, 3112-3001 Техник, водно строителство, 3112-3004 Техник, гражданско строителство (конструктор), 3112-3005 Техник, гражданско строителство (хидравлик), 3112-3007 Техник, инвеститорски контрол, 3112-3009 Техник, строителство и архитектура, 3112-3010 Техник, строителство на метрополитен, 3112-3011 Техник, транспортно строителство, 3118 Чертожници, 3118-3002 Чертожник, архитектура, 3118-3005 Чертожник, гражданско строителство, 3118-3014 Чертожник, промишлено строителство,1223 Ръководители на производствени и оперативни звена в строителството и проектирането, 1223-3006 Технически ръководител, 3413 Агенти по имоти, 3413-3001 Агент, недвижими имоти, 3413-3002 Брокер, недвижими имоти, както и други длъжности, включени при актуализиране на НКПД.

След придобиване на професионална квалификация по професията, Вие можете да продължите обучението си по друга специалност от тази професия или по професията „Геодезист“от професионално направление „Архитектура, урбанизъм и геодезия“- трета степен на професионална квалификация.

КАНДИДАТСТВАЙ

Your Content Goes Here

Присъедини се към над 1000 УСПЕШНО завършили курсисти

Имате въпроси? Не се колебайте да се свържете с нас.