Project Description

Професия „Строител“

След завършване на професионалното обучение по професия “Строител”, специалност “Кофражи”, обучаваният трябва:

ДА ЗНАЕ: 

 • Да спазва и прилага правилата за здравословни и безопасни условия на труд, ползва личните предпазни средства за защита и ограничаване на трудови злополуки, предпазва околната среда от замърсяване.
 • познава трудовоправните норми и общественото осигуряване, индивидуалния и колективния трудов договор; спазва правата и задълженията си като участник в трудовия процес.
 • съзнава необходимостта от повишаване на квалификацията си и прилагането на нови технологии в строителството.
 • притежава основни умения за работа с компютър и специализиран софтуер.
 • познава стопанското управление и пазарните отношения, свързани със строителството на нови сгради и инженерни съоръжения, мястото и ролята в тях на отделните лица, фирмите, институциите и държавата.
 • Познава и спазва технологичната последователност за изпълнение на строителните работи.
 • Притежава знания и умения за измерване на дължина и маса и за изчисляване на площ и обем – ръчно и с калкулатор.
 • Да разчита строителна документация – проекти, чертежи, скици, схеми.
 • Познава пътните съоръжения и етапите при проектирането и изграждането им.
 • Разбира технологичната последователност на различните видове строителни операции при изработване на кофраж, армировка, при приготвяне, полагане, и уплътняване на бетонна смес.

ДА МОЖЕ: 

 • Да прилага основните правила за безопасна работа на работното място да познава и използва личните предпазни средства не замърсява при работа околната среда.
 • Да използва основната професионална терминология в комуникация на чужд език.
 • Правилно да оформя и да профилира земното легло съгласно проектните изисквания.
 • Прилага усвоените теоретични знания при изработване на кофраж, армировки и при бетониране на стоманобетонни елементи, използвайки различни материали, инструменти и машини.
 • Да изпълнява всички зидани елементи на съораженията съгласно проекта използвайки строителни разтвори и градивни елементи от различни материали
 • Да изпълнява пътни и тротоарни настилки от различни материали по работен проект или технологична карта.
 • Да разбира технологичната последователност на различните видове строителни операции при изработване и монтаж на дървени и метални елементи за пътни съоръжения.
 • Анализира условията за работа и съобразно с тях извършва необходимите трудови дейности.
 • Правилно организира работната си място.
КАНДИДАТСТВАЙ

Какви специалности ще откриете в интруктурската програма?

По професия „Строител“ се организират професионални обучения по следните специалности:

 • Кофражи – за придобиване на II-ра степен на професионална квалификация. Продължителността на обучението е между 3 месеца и 1 година, в зависимост от индивидуалните възможности на всеки курсист.
 • Армировки и бетон – за придобиване на II-ра степен на професионална квалификация. Продължителността на обучението е между 3 месеца и 1 година, в зависимост от индивидуалните възможности на всеки курсист.
 • Зидария – за придобиване на II-ра степен на професионална квалификация. Продължителността на обучението е между 3 месеца и 1 година, в зависимост от индивидуалните възможности на всеки курсист.
 • Мазилки и шпакловки – за придобиване на II-ра степен на професионална квалификация. Продължителността на обучението е между 3 месеца и 1 година, в зависимост от индивидуалните възможности на всеки курсист.
 • Вътрешни облицовки – за придобиване на II-ра степен на професионална квалификация. Продължителността на обучението е между 3 месеца и 1 година, в зависимост от индивидуалните възможности на всеки курсист.
 • Външни облицовки – за придобиване на II-ра степен на професионална квалификация. Продължителността на обучението е между 3 месеца и 1 година, в зависимост от индивидуалните възможности на всеки курсист.
 • Бояджийски работи – за придобиване на II-ра степен на професионална квалификация. Продължителността на обучението е между 3 месеца и 1 година, в зависимост от индивидуалните възможности на всеки курсист.
 • Строително дървотелство – за придобиване на II-ра степен на професионална квалификация. Продължителността на обучението е между 3 месеца и 1 година, в зависимост от индивидуалните възможности на всеки курсист.
 • Строително тенекеджийство – за придобиване на II-ра степен на професионална квалификация. Продължителността на обучението е между 3 месеца и 1 година, в зависимост от индивидуалните възможности на всеки курсист.
 • Покриви – за придобиване на II-ра степен на професионална квалификация. Продължителността на обучението е между 3 месеца и 1 година, в зависимост от индивидуалните възможности на всеки курсист.

По всички модули от учебните програми ЦПО „Богоя“ организира курсове по част от професията и надграждащи обучения, в които имате възможност да придобиете знания и умения за отделните процедури и/или услуги. Курсовете се провеждат според индивидуалните Ви възможности и предпочитания и съгласно разработена индивидуална учебна програма.

За повече информация за текущите ни обучения можете да разгледате „Събития

КАНДИДАТСТВАЙ

Какви документи ще получите след завършване на програмата?

След завършване на обучението по професия „Строител“ Вие получавате:

Свидетелство за професионална квалификация за придобита III-та степен по Образец № 3-54 на МОН

[/fusion_text]

Удостоверение за професионално обучение по част от професията по Образец № 3-37 на МОН

КАНДИДАТСТВАЙ

Такси за обучението

Цената на обучението се определя в зависимост от избора Ви на вида обучение:

 • За придобиване на професионална квалификация по част от професията – 700 лв.
 • За придобиване на цялата II-ра степен на професионална квалификация – 1300 лв.
 • За професионално обучение по индивидуална учебна програма и по отделен модул, можете да направите запитване на тел. 052/613071 или моб.тел. 0879/972 787, 0895/776 200, 0895/776 205 или на email: bogoia_m@abv.bg
КАНДИДАТСТВАЙ

Учебен план по специалността?

 • Здравословни и безопасни условия на труд при упражняване на професията
 • Икономика
 • Сградостроителство
 • Чужд език по професията – английски език
 • Техническо чертане в строителството
 • Строителни материали
 • Основи на строителната механика
 • В и К и ел. инсталации в сгради
 • Технология на строителството. Технология на специалността
 • Организация на строителството
 • Стоманобетон
 • Учебна практика
 • Производствена практика
КАНДИДАТСТВАЙ

Какви са кариерните възможности след завършване на обучението?

След приключване на обучението по професия „Строителен техник“ можете да постъпвате на длъжности от единични групи 7111 „Строители на жилищни сгради“, 7112 „Зидари и сродни на тях“, 7114 „Бетонджии, кофражисти и сродни на тях“, 7121 „Работници по изграждане и ремонт на покриви“, 7122 „Работници по поставяне на подови настилки и облицовки“, 7123 „Гипсаджии“, 7124 „Работници по изолации“, 7125 „Работници по стъклопоставяне“, 7131 „Строителни бояджии и сродни на тях“, 7211 „Металурзи, леяри на метали, сърцари и сродни на тях“ от НКПД – 2011, 7213 „Тенекеджии“, както и други длъжности, включени при актуализиране на НКПД.

След придобиване на професионална квалификация по професията, Вие можете да продължите обучението си по друга специалност от тази професия или по друга професия от професионално направление „Строителство“ за придобиване на втора степен на професионална квалификация.

Също така имате възможност да продължите своето обучение за придобиване на трета степен на професионална квалификация по професия „Строителен техник“, специалности „Строителство и архитектура“, „Водно строителство“, „Транспортно строителство“, като обучението по общата задължителна професионална подготовка и по отрасловата задължителна професионална подготовка се зачита.

КАНДИДАТСТВАЙ

Your Content Goes Here

Присъедини се към над 1000 УСПЕШНО завършили курсисти

Имате въпроси? Не се колебайте да се свържете с нас.