Project Description

Професия „Сътрудник бизнес услуги“

След завършване на професионалното обучение по професия “Сътрудник в бизнес – услуги”, специалност “Бизнес – услуги”, обучаваният трябва:

ДА ЗНАЕ :

 • Основните правила за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на трудовата дейност в стопанското предприятие;
 • Основни въпроси на микро- и макро икономиката;
 • Основните въпроси на фирменото право;
 • Видове документи и правната им тежест;
 • Правилата за обработване, сортиране, съхранение на документацията;
 • Правилата за обработване, сортиране, съхранение на статистическа информация и форми;
 • Финансиране на фирмата;
 • Информационните технологии и програмните продукти, използвани в икономическата дейност;
 • Основните въпроси засягащи бизнес – планирането и предприемачеството;
 • Видове техника, с която се работи в предприятието и правилата за работа с нея;
 • Управление на човешките ресурси;
 • Провеждане на маркетингови проучвания и кампании;
 • Правилата и изискванията, свързани с организацията на работното място, работното време и времето за почивка;
 • Правила и особености при създаването на професионални контакни;
 • Правила за осъществяване на деловата кореспонденция;

ДА МОЖЕ : 

 • Прилага нормативната уредба, регламентираща стопанската дейност;
 • Координира информационния поток между ръководството и персонала;
 • Осъществява организацията по подготовка на работни срещи и посещения във фирмата, като осигурява подготовка на зала, необходимите материали и техника;
 • Набавя, обработва и използва информация;
 • Разчита търговски, административни и счетоводните документи;
 • Законосъобразно изпълнява служебните си задължения;
 • Поддържа електронни и хартиени каталози на клиенти, доставчици, бизнес партньори и др.;
 • Осъществява контакти с потенциални клиенти, като им предлага подробна информация за фирмените услуги и продукти;
 • Попълва унифицирани, стандартни форми и документи;
 • Опазва имуществото на предприятието;
 • Спазва морално – етичните норми на поведение;
 • Работи с офис-техника необходима за изпълнение на работните му задължения;
 • Прилага новите програмни продукти, информационни технологии и системи;
 • Отговаря за безопасността на труда на работното място.;
 • Консултира и общува с колеги;
 • Обобщаване, анализиране и оценяване изпълнението на собствената работа;
 • Разбира основните бизнес процеси.

Завършилите курсисти получават знания и умения, които им позволяват да работят в предприятия и организации; да разработват инвестиционни проекти, коитко им дават възможност да участват в програмите за финансиране; да се справят успешно с проблемни ситуации във фирмата;

КАНДИДАТСТВАЙ

Какви специалности ще откриете в интруктурската програма?

По професия „Сътрудник бизнес услуги“ се организират професионални обучения по специалност:

 • Бизнес услуги – за придобиване на II-ра степен на професионална квалификация. Продължителността на обучението е 6 месеца, в зависимост от индивидуалните възможности на всеки курсист.

По всички модули от учебните програми ЦПО „Богоя“ организира курсове по част от професията и надграждащи обучения, в които имате възможност да придобиете знания и умения за отделните процедури и/или услуги. Курсовете се провеждат според индивидуалните Ви възможности и предпочитания и съгласно разработена индивидуална учебна програма.

За повече информация за текущите ни обучения можете да разгледате „Събития

КАНДИДАТСТВАЙ

Какви документи ще получите след завършване на програмата?

След завършване на обучението по професия „Дизайнер“ Вие получавате:

Свидетелство за професионална квалификация за придобита III-та степен по Образец № 3-54 на МОН

[/fusion_text]

Удостоверение за професионално обучение по част от професията по Образец № 3-37 на МОН

КАНДИДАТСТВАЙ

 

Такси за обучение

Цената на обучението се определя в зависимост от избора Ви на специалност:

 • За придобиване на II-ра степен на професионална квалификация – 1300 лв.
 • За професионално обучение по индивидуална учебна програма и по отделен модул, можете да направите запитване на тел. 052/613071 или моб.тел. 0879/972 787, 0895/776 200, 0895/776 205 или на email: bogoia_m@abv.bg
КАНДИДАТСТВАЙ

Учебен план по специалността?

В обучението по професия „Сътрудник в бизнес услуги“, специалност „Бизнес услуги“, в рамките на 960 учебни часа Вие ще изучавате следните учебни модули:

 • Здравословни и безопасни условия на труд
 • Бизнес комуникации и преговори
 • Работа с персонален компютър
 • Микро- и макроикономика
 • Основи на правото
 • Обща теория на статистиката
 • Банки и банково дело
 • Счетоводство
 • Финанси. Финансов и данъчен контрол
 • Икономика, организация и управление на предприятие
 • Чужд език по професията
 • Бюджетно счетоводство
 • Фирмено право
 • Управление на човешките ресурси
 • Бизнес планиране. Бизнес предприемачество.
 • Застрахователно и осигурително дело
 • Учебна практика
КАНДИДАТСТВАЙ

Какви са кариерните възможности след завършване на обучението?

Придобилите втора степен на професионална квалификация по професията „Сътрудник в бизнес услуги“ могат да се включат в продължаващо професионално обучение за придобиване на квалификация по професии от професионално направление „Администрация и управление“, като обучението по общата задължителна професионална подготовка, единна за всички професионални направления от съответната област на образование, и отрасловата задължителна професионална, единна за всички професии в професионалното направление, се зачита.

Лицата, придобили професионална квалификация по професията „Сътрудник в бизнес услуги“, имат възможности за повишаване на квалификацията си в курсове и семинари, организирани от професионални гимназии, центрове за професионално обучение, браншови или професионални организации и др.

След приключване на обучението по професия „Сътрудник в бизнес услуги“ можете да постъпвате на длъжности в рамките на единична група 3339 Посредници в бизнес услугите, н.д., както и на други длъжности, допълнени при актуализиране на НКПД.

КАНДИДАТСТВАЙ

Your Content Goes Here

Присъедини се към над 1000 УСПЕШНО завършили курсисти

Имате въпроси? Не се колебайте да се свържете с нас.