Project Description

Професия „Сътрудник в малък и среден бизнес

След завършване на професионалното обучение по професия “Сътрудник в малък и среден бизнес”, специалност “Малък и среден бизнес”, обучаваният трябва:

ДА ЗНАЕ : 

 • Основните правила за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на трудовата дейност в стопанското предприятие;
 • Дейността на стопанското предприятие;
 • Обща теория на пазарната икономика;
 • Нормативната уредба, регламентираща стопанската дейност на малките и средни предприятия;
 • Основните въпроси на фирменото право;
 • Видове документи и правната им тежест;
 • Правилата за обработване, сортиране, съхранение на документацията;
 • Процеса на документообработване;
 • Правилата за обработване, сортиране, съхранение на статистическа информация и форми;
 • Счетоводство на малки и средни фирми и данъчното облагане;
 • Финансиране на фирмата;
 • Информационните технологии и програмните продукти, използвани в икономическата дейност;
 • Основните въпроси на икономиката, организацията и управлението на малка и средна фирма;
 • Видове техника, с която се работи в предприятието и правилата за работа с нея;
 • Управление на човешките ресурси;
 • Провеждане на маркетингови проучвания и кампании;
 • Правилата и изискванията, свързани с организацията на работното място, работното време и времето за почивка;
 • Правила и особености при създаването на професионални контакни;
 • Правила за осъществяване на деловата кореспонденция;

ДА МОЖЕ : 

 • Прилага нормативната уредба, регламентираща стопанската дейност;
 • Набавя, обработва и използва информация;
 • Разчита търговски, административни и счетоводните документи;
 • Законосъобразно и правилно води документацията;
 • Правилно обработване, сортиране, класиране и съхранение на документацията;
 • Правилно обработване, сортиране и съхранение на статистическата информация и форми;
 • Изготвяне на протоколи, сведения и доклади;
 • Изготвяне на финансово-счетоводни справки;
 • Попълване на унифицирани, стандартни форми и документи;
 • Начисляване на социални и здравни осигуровки;
 • Опазване на имуществото на предприятието;
 • Спазване на трудовата и финансовата дисциплина;
 • Работа с офис-техника и ползване на предпазни средства при работа с нея;
 • Работа с персонален компютър;
 • Прилагане на новите програмни продукти, информационни технологии и системи;
 • Организиране на работното време;
 • Организиране на работното място;
 • Поддържа ред и чистота на работното си място;
 • Консултиране и общуване с колеги;
 • Обобщаване, анализиране и оценяване изпълнението на собствената работа;
 • Развитие на предприемачески умения;
КАНДИДАТСТВАЙ

Специалности

По професия „Сътрудник в малък и среден бизнес“ се организират професионално обучение по специалност:

 • Малък и среден бизнес – за придобиване на II-ра степен на професионална квалификация. Продължителността на обучението е до 18 месеца, в зависимост от индивидуалните възможности на всеки курсист.

По всички модули от учебните програми ЦПО „Богоя“ организира курсове по част от професията и надграждащи обучения, в които имате възможност да придобиете знания и умения за отделните процедури и/или модули на обучението. Курсовете се провеждат според индивидуалните Ви възможности и предпочитания и съгласно разработена индивидуална учебна програма.

За повече информация за текущите ни обучения можете да разгледате „Събития

КАНДИДАТСТВАЙ

Какви документи ще получите след завършване на програмата?

След завършване на обучението по професия „Дизайнер“ Вие получавате:

Свидетелство за професионална квалификация за придобита III-та степен по Образец № 3-54 на МОН

Удостоверение за професионално обучение по част от професията по Образец № 3-37 на МОН

КАНДИДАТСТВАЙ

Такси за обучение

Цената на обучението се определя в зависимост от избора Ви на вида обучение:

 • За придобиване на професионална квалификация по част от професията – 700 лв.
 • За придобиване на цялата II-ра степен на професионална квалификация – 1300 лв.
 • За професионално обучение по индивидуална учебна програма и по отделен модул, можете да направите запитване на тел. 052/613071 или моб.тел. 0879/972 787, 0895/776 200, 0895/776 205 или на email: bogoia_m@abv.bg
КАНДИДАТСТВАЙ

Учебен план по специалността

В обучението по професия „Сътрудник в малък и среден бизнес“, специалност „Малък и среден бизнес“, в рамките на 660 учебни часа Вие ще изучавате следните учебни модули

 • Здравословни и безопасни условия на труд
 • Бизнес комуникации и преговори
 • Работа с персонален компютър
 • Основи на пазарната икономика
 • Обща теория на статистиката
 • Счетоводство
 • Финанси на фирмата
 • Право
 • Икономика, организация и управление на малка и средна фирма
 • Чужд език по професията
 • Маркетинг
 • Управление на човешките ресурси
 • Бизнес планиране. Бизнес предприемачество.
 • Стопански анализ на предприятието. Документационна дейност.
 • Учебна практика
КАНДИДАТСТВАЙ

Какви са кариерните възможности след завършване на обучението?

Придобилите професионална квалификация по професията „Дизайнер“ могат да постъпват на работа като дизайнери на свободна практика, в художествен колектив, работещ по осъществяването на художествен проект, в предприятие, културна институция, дизайнерско студио.

Придобилите трета степен на професионална квалификация по професията „Дизайнер“ могат да постъпват на работа на професиите (длъжностите) от Националната класификация на професиите и длъжностите (НКПД), а именно: 2452-8016 Художник, гримьор; 2452-8017 Художник, приложник; 2452-8019 Художник, сценични костюми; професиите, включени в единична група 3471 Декоратори и търговски дизайнери и други; 3476-3007 Осветител; 3476-3011 Първи асистент, художник на костюми; 3476-3015 Художник, изпълнител на кукли; 3476-3016 Художник, изпълнител на макети; 5141-2002 Гардеробиер; 5141-2003 Гримьор; 5141-2009 Перукер; 5141-2010 Реквизитор; 5141-2011 Фризьор; 7436-1003 Производител, играчки/кукли и пресовани играчки; 7433-2006 Производител, перуки и други, както и допълнени при актуализиране на НКПД.

КАНДИДАТСТВАЙ

Your Content Goes Here

Присъедини се към над 1000 УСПЕШНО завършили курсисти

Имате въпроси? Не се колебайте да се свържете с нас.