Project Description

Професия „Текстилен техник

След завършване на професионалното обучение по професия “Текстилен техник”, специалност “Предачно производство”, обучаваният трябва:

ДА ЗНАЕ: 

 • И прилага основните правила за безопасна работа на работното място познава и използва личните предпазни средства не замърсява при работа околната среда.
 • Участва при разпределение на задачите, съдейства и търси помош от членовете на колектива отнася се с чувство на отговорност при изпълнение на задачата която му е възложена.
 • Познава правата и задълженията си като участник в трудовия процес съгласно Кодекса на труда, разбира договорните отношения между работодател и работник.
 • Основните правила за работа с компютър и умее да ползва програмни продукти.
 • Да осъществява кратка професионална комуникация на чужд език.
 • Познава суровините и материалите в производството на текстил, облекло, обувки и кожени изделия.
 • Познава процесите в производството на текстил, както машините и съоръженията, чрез които се осъществяват.
 • Прилага правилата при транспортиране и съхранение на суровините и готовите продукти.
 • Притежава знание и умение за изпитване, контрол и оценка качествата на продукцията.
 • Познава и използва стандартизирани и унифицирани разходно-нормативни документи в производство на изделия, оперира с офис техниката на работного си място.
 • Познава видовете дефекти, причините за тях и начините за отстраняването им.
 • Общото устройство, принципа на работа, техническо обслужване и настройка на машините, принадлежностите, системите, механизмите и уредбите на машините в предачното производство.
 • Да извършва правилен (обстоен) избор на подходящи инструменти за разглобяване, измерване, сглобяване, настройка, ремонт и контрол на машините и съоръженията. 
 • Да разчита техническа документация – чертежи на детайли и чертежи на общ вид, тихнологични карти. .
 • Устройството и управлението на машините, уредите и съоръженията в съответното производство за правилна експлоатация, поддържане и техническо обслужване.
 • Организиране на работното място – подготовка на машини, инструменти, приспособления.
 • Техническото обслужване, ремонт и настройване на машините.
 • Управление на малка фирма, ръководство и организация на работен екип.

  ДА МОЖЕ: 

 • Да прилага основните правила за безопасна работа на работното място да познава и използва личните предпазни средства не замърсява при работа околната среда.
 • Да използва основната професионална терминология в комуникация на чужд език.
 • Да разчита и ползва конструкторска и технологична документация на машинни изделия.
 • Познава суровините и материалите за производствоно на предени изделия.
 • Да разпознава, сортира и изготвя смеси от всички видове естествени и химични текстилни влакна.
 • Да извършва профилактика, настройка и поддържа технически изправни машините за първична обработка на влакната.
 • Да извършва профилактика, настройка и поддържа технически изправни машините за влачене, изтегляне, решене и предпредене на вълна, лен и коноп.
 • Да извършва профилактика, настройка и поддържа технически изправни машините за предене на вълна, лен и коноп.
 • Да работи с машини за дообработка на преждите.
 • Да извършва профилактика, настройка и поддържа технически изправни машините за дообработка на преждите.
 • Организира изпълнението на технологичния процес.
 • Контролира качеството на произвежданата продукция.
 • Да определя методите на дефектация на детайлите и възлите..
 • Да прилага усвоените теоретични знания при поддържане и ремонта на машините и съоръженията.
 • Да прилага усвоените знания и умения за правилно организиране на трудовата дейност на работното място с цел създаване на рационална организация..
КАНДИДАТСТВАЙ

Специалности

По професия „Текстилен техник“ се организират професионално обучение по специалност:

 • Предачно производство – за придобиване на III-та степен на професионална квалификация. Продължителността на обучението е до 18 месеца, в зависимост от индивидуалните възможности на всеки курсист.
 • Тъкачно  производство – за придобиване на III-та степен на професионална квалификация. Продължителността на обучението е до 18 месеца, в зависимост от индивидуалните възможности на всеки курсист.
 • Плетачно производство – за придобиване на III-та степен на професионална квалификация. Продължителността на обучението е до 18 месеца, в зависимост от индивидуалните възможности на всеки курсист.

По всички модули от учебните програми ЦПО „Богоя“ организира курсове по част от професията и надграждащи обучения, в които имате възможност да придобиете знания и умения за отделните процедури и/или модули на обучението. Курсовете се провеждат според индивидуалните Ви възможности и предпочитания и съгласно разработена индивидуална учебна програма.

За повече информация за текущите ни обучения можете да разгледате „Събития

КАНДИДАТСТВАЙ

Какви документи ще получите след завършване на програмата?

След завършване на обучението по професия „Дизайнер“ Вие получавате:

Свидетелство за професионална квалификация за придобита III-та степен по Образец № 3-54 на МОН

Удостоверение за професионално обучение по част от професията по Образец № 3-37 на МОН

КАНДИДАТСТВАЙ

Такси за обучение

Цената на обучението се определя в зависимост от избора Ви на вида обучение:

 • За придобиване на професионална квалификация по част от професията – 950 лв.
 • За придобиване на III-та степен на професионална квалификация – 1900 лв.
 • За професионално обучение по индивидуална учебна програма и по отделен модул, можете да направите запитване на тел. 052/613071 или моб.тел. 0879/972 787, 0895/776 200, 0895/776 205 или на email: bogoia_m@abv.bg
КАНДИДАТСТВАЙ

Учебен план по специалността

В обучението по професия „Текстилен техник“, специалност „Предачно производство“, в рамките на 960 учебни часа Вие ще изучавате следните учебни модули

 • Здравословни и безопасни условия на труд
 • Икономика
 • Работа с персонален компютър
 • Чужд език по професията – английски
 • Техническо чертане. Машинни елементи
 • Материалознание
 • Технология и машини в предачното производство. Технологични процеси и системи за предене
 • Проектиране на прежди
 • Технологични изчисления при машините
 • Ремонт на текстилни машини
 • Изпитване на текстилни материали
 • Композиция на текстилна рисунка
 • Технология и машини в апретурата, багренето и печатането
 • Учебна практика
 • Производствена практика

В обучението по професия „Текстилен техник“, специалност „Тъкачно производство“, в рамките на 960 учебни часа Вие ще изучавате следните учебни модули

 • Здравословни и безопасни условия на труд
 • Икономика
 • Работа с персонален компютър
 • Чужд език по професията – английски
 • Техническо чертане. Машинни елементи
 • Материалознание
 • Техника и технология на тъкачното производство
 • Строеж на тъканите
 • Проектиране на тъкани
 • Диагностика и контрол
 • Ремонт на възли и механизми
 • Композиция на текстилна рисунка
 • Технология и машини в апретурата, багренето и печатането
 • Учебна практика
 • Производствена практика

В обучението по професия „Текстилен техник“, специалност „Плетачно производствоо“, в рамките на 960 учебни часа Вие ще изучавате следните учебни модули

 • Здравословни и безопасни условия на труд
 • Икономика
 • Работа с персонален компютър
 • Чужд език по професията – английски
 • Техническо чертане. Машинни елементи
 • Материалознание
 • Процеси и машини в плетачното производство
 • Строеж на плетивата
 • Ремонт на текстилни машини
 • Изпитване на текстилни материали
 • Композиция на текстилна рисунка
 • Технология и машини в апретурата, багренето и печатането
 • Учебна практика
 • Производствена практика
КАНДИДАТСТВАЙ

Какви са кариерните възможности след завършване на обучението?

ОВ ТЕКСТ! 

След приключване на обучението по професия „Текстилен техник“ можете да постъпвате на длъжности от единични групи: 3123 Настройчици на промишлени роботи, 7432 Тъкачи, плетачи и сродни на тях, 7431 Подготвители на нишки/влакна, 8261 Машинни оператори в предачното производство, 8262 Машинни оператори в тъкачното производство, 7436-1005 Производител, килими, както и други, допълнени при актуализиране на НКПД.

Вие можете да продължите обучението си за придобиване на професионална квалификация по друга специалност от професията, както и по друга професия от професионално направление „Производство на текстил, облекло, обувки и кожени изделия“, да вземате участие в работни срещи, в курсове и семинари и други прояви в професионалната област, свързани с професията.

КАНДИДАТСТВАЙ

Your Content Goes Here

Присъедини се към над 1000 УСПЕШНО завършили курсисти

Имате въпроси? Не се колебайте да се свържете с нас.