Project Description

Професия „Текстилен техник“

Суровините и материалите за производство на текстил, облекло, обувки и кожени изделия ще се осигуряват предимно от
внос. Ще продължи обновяването на машинно-технологичния парк и внедряването на нови технологии основно за производство на
нетъкани текстилни материали, които намират приложение в бита, строителството и пречиствателните съоръжения.
Поради огромните разходи за скъпоструващо съвременно технологично оборудване, за енергоспестяващи мероприятия и
пречистващи съоръжения текстилните предприятия ще се окрупняват териториално и организационно и ще работят почти на
непрекъсваем режим на работа.
За осигуряване реализация на произвежданата продукция ще се изградят хоризонтални и вертикални клъстери със собствена
марка при висока добавена стойност.

КАНДИДАТСТВАЙ

Какви специалности ще откриете в интруктурската програма?

По професия „Текстител техник“ се организират професионални обучения по две специалности:

  • Предачно производство – за придобиване на III-та степен на професионална квалификация. Продължителността на обучението е между 4 месеца и 1,5 години, в зависимост от индивидуалните възможности на всеки курсист.
  • Тъкачно производство – за придобиване на III-та степен на професионална квалификация. Продължителността на обучението е между 4 месеца и 1,5 години, в зависимост от индивидуалните възможности на всеки курсист.
  • Плетачно производство – за придобиване на III-та степен на професионална квалификация. Продължителността на обучението е между 4 месеца и 1,5 години, в зависимост от индивидуалните възможности на всеки курсист.

По всички модули от учебните програми ЦПО „Богоя“ организира курсове по част от професията и надграждащи обучения, в които имате възможност да придобиете знания и умения за отделните процедури и/или услуги. Курсовете се провеждат според индивидуалните Ви възможности и предпочитания и съгласно разработена индивидуална учебна програма.

За повече информация за текущите ни обучения можете да разгледате „Събития

КАНДИДАТСТВАЙ

Какви документи ще получите след завършване на програмата?

След завършване на обучението по професия „Текстилен техник“ Вие получавате:

  • Свидетелство за професионална квалификация за придобита II-ра или III-та степен по Образец № 3-54 на МОН

Диплом на български и английски език

Приз „Дипломиран инструктор“

Референция за постигнати резултати

Грамота

КАНДИДАТСТВАЙ

Цената на обучението се определя в зависимост от избора Ви на специалност:

  • За придобиване на II-ра степен на професионална квалификация – 1300 лв.
  • За придобиване на III-та степен на професионална квалификация – 1900 лв.
  • За професионално обучение по индивидуалната учебна програма можете да направите запитване на тел. 052/613071 или моб.тел. 0879/972 787 или на email: bogoia_m@abv.bg
КАНДИДАТСТВАЙ

Учебен план по специалността?

НАИМЕНОВАНИЕ Брой часове теория Брой часове практика Брой часове общо
А. Задължителна професионална подготовка 400 560 960
А.1. Обща професионална подготовка 22 6 28
1 Здравословни и безопасни условия на труд 10 10
2 Икономика 6 6
3 Работа с персонален компютър 6 6 12
А.2. Отраслова професионална подготовка 98 10 108
4 Чужд език по професията – английски 30 30
5 Техническо чертане. Машинни елементи 40 40
6 Материалознание 28 10 38
А.3. Специфична професионална подготовка 280 544 824
7 Технология и машини в предачното производство. Технологични процеси и системи за предене 84 60 144
8 Проектиране на прежди 45 30 75
9 Технологични изчисления при машините 45 30 75
10 Ремонт на текстилни машини 35 30 65
11 Изпитване на текстилни материали 30 35 65
12 Композиция на текстилна рисунка 16 24 40
13 Технология и машини в апретурата, багренето и печатането 25 30 55
14 Учебна практика 175 175
15 Производствена практика 130 130
ВСИЧКО : 400 560 960
КАНДИДАТСТВАЙ

Какви са кариерните възможности след завършване на обучението?

След приключване на обучението по професия „Текстилен техник“ можете да постъпвате на длъжности от единични групи: 3123 Настройчици на промишлени роботи, 7432 Тъкачи, плетачи и сродни на тях, 7431 Подготвители на нишки/влакна, 8261 Машинни оператори в предачното производство, 8262 Машинни оператори в тъкачното производство, 7436-1005 Производител, килими, както и други, допълнени при актуализиране на НКПД.

Вие можете да продължите обучението си за придобиване на професионална квалификация по друга специалност от професията, както и по друга професия от професионално направление „Производство на текстил, облекло, обувки и кожени изделия“, да вземате участие в работни срещи, в курсове и семинари и други прояви в професионалната област, свързани с професията

КАНДИДАТСТВАЙ

Your Content Goes Here

Присъедини се към над 1000 УСПЕШНО завършили курсисти

Имате въпроси? Не се колебайте да се свържете с нас.