Project Description

Професия „Техник – технолог в хранително – вкусовата промишленост

След завършване на професионалното обучение по професия “Техник – технолог в хранително – вкусовата промишленост”, специалност “Производство на хляб, хлебни и сладкарски изделия”, обучаваният трябва:

ДА ЗНАЕ: 

 • Знае и прилага основните правила за здравословно и безопасно упражняване на професията.
 • Да съдейства за опазване на околната среда.
 • Да провежда инструктаж на работниците.
 • Познава правата и спазва задълженията си като участник в трудовия процес съгласно Кодекса на труда и сключения от него трудов договор.
 • Притежава общи икономически знания за икономическите отношения и стопанското управление на страната, пазарни отношения, процеси и явления, факторите, които ги пораждат и движат, отражението им върху упражняваната професия.
 • Да разпределя задачите между членовете на екипа в зависимост от квалификацията им.
 • Намира, въвежда и съхранява информация в компютър, работи с текстообработващи програми.
 • Попълва стардартизирани разходно-нормативни документи за отчитане на производството – бланки, трудова автобиография, приходно-разходни документи, отчети за извършената работа или положен труд, заявки и др.
 • Класифицира основните хранителни суровини, материали и добавки, знае технологичното им предназначение, може да определя качеството им органолептично или чрез лабораторни анализи, борави с контролно-измервателни уреди и средства.
 • Да знае да опакова, съхранява и експедира готова продукция, организира и контролира дейността.
 • Обяснява основните процеси и операции при производството на храни може да работи с технологичното обзавеждане, знае правилата за транспорт и съхранение на суровини, полуфабрикати, опаковки и готова продукция.
 • Запознат е със стандартизираната техническа и технологична документация за всяко изделие и владее професионалната терминология.
 • Познава документацията на системите за контрол на качеството и безопасността на храните и умее да документира текуща информация.
 • Да осъществява комуникация на чужд език.
 • Да бъде добър мениджър и предприемач.
 • Осъществява комуникация на чужд език, разбира текстове от професионалната област;
 • Опазва повереният му инвентар и апаратура;
 • Оптимално използва материали и консумативи;
 • Да бъде лоялен към работодателя, като не злоупотребява с неговото доверие и не разпространява поверителни за него сведения, както и да пази доброто име на фирмата;
 • ДА МОЖЕ: 
 • Спазва санитарно-хигиенните норми и изискванията за опазване на околната среда.
 • Поддържа лична хигиена и хигиена на работното място.
 • Да познава задължителната технологична документация за всяко изделие.
 • Характеризира основните етапи от производството на изделието и технологичната им последователност, описва същността на технологичните процеси и операции, посочва техните параметри и показатели, разчита технологичните им схеми.
 • Класифицира основните суровини и материали, характеризира техните свойства, анализира и оценява качеството им и посочва възможностите за употребата им.
 • Транспортира, съхранява, подбира, дозира и подготвя суровини, материали и полуфабрикати, спазвайки технологичните инструкции и правила.
 • Да произвежда хляб, хлебни и сладкарски изделия, организира и контролира дейността.
 • Изработва различни видове изделия, спазвайки технологичната документация за всяко от тях.
 • Декорира и оформя изделия, придавайки им добър естетически вид.
 • Етикетира, опакова, съхранява и експедира готовата продукция съобразно установения ред и правила.
 • Оценява качеството на полуфабрикатите и готовата продукция  в съответствие с нормативните изисквания.
 • Обслужва машини и съоръжения за подготовка и дозиране на суровини, замесване, делене, окръгляване, формиране, ферментация, термична обработка и опаковане, като спазва правилата и инструкциите за безопасна работа с тях. 
 • Да извършва технохимичен и микробиологичен анализ на суровини, полуфабрикати и готова продукция.
 • Борави безопасно с ръчни инструменти и пособия.
 • Изработва полуфабрикати от различни хлебни и сладкарски теста.
 • Изработва различни видове кремове.
 • Приготвя различни видове сиропи.
 • Изработва сочни сладкарски изделия.
 • Изработва сухи сладкарски изделия.
 • Адаптира се към бързо променящите се условия в професията, към новите технологии при провеждането им; 
 • Да анализцира възможностите за бизнес и откроява печелившата бизнес идея;
 • Анализ и оценка на пазара и конкурентите;
 • Идентифициране на собствени конкурентни предимства;
 • Да използва PR – реклама за позитивни нагласи на клиентите за продукти, услуги и  личности на фирмата;
 • КАНДИДАТСТВАЙ

Специалности

По професия „Техник – технолог в хранително – вкусовата промишленост“ се организират професионално обучение по специалност:

 • Производство на хляб, хлебни и сладкарски изделия – за придобиване на III-та степен на професионална квалификация. Продължителността на обучението е до 18 месеца, в зависимост от индивидуалните възможности на всеки курсист.

По всички модули от учебните програми ЦПО „Богоя“ организира курсове по част от професията и надграждащи обучения, в които имате възможност да придобиете знания и умения за отделните процедури и/или модули на обучението. Курсовете се провеждат според индивидуалните Ви възможности и предпочитания и съгласно разработена индивидуална учебна програма.

За повече информация за текущите ни обучения можете да разгледате „Събития

КАНДИДАТСТВАЙ

Какви документи ще получите след завършване на програмата

След завършване на обучението по професия „Дизайнер“ Вие получавате:

Свидетелство за професионална квалификация за придобита III-та степен по Образец № 3-54 на МОН

Удостоверение за професионално обучение по част от професията по Образец № 3-37 на МОН

КАНДИДАТСТВАЙ

Такси за обучение

Цената на обучението се определя в зависимост от избора Ви на вида обучение:

 • За придобиване на професионална квалификация по част от професията – 950 лв.
 • За придобиване на III-та степен на професионална квалификация – 1900 лв.
 • За професионално обучение по индивидуална учебна програма и по отделен модул, можете да направите запитване на тел. 052/613071 или моб.тел. 0879/972 787, 0895/776 200, 0895/776 205 или на email: bogoia_m@abv.bg
КАНДИДАТСТВАЙ

Учебен план по специалността

В обучението по професия „Техник – технолог в хранително – вкусовата промишленост“, специалност „Производство на хляб, хлебни и сладкарски изделия“, в рамките на 960 учебни часа Вие ще изучавате следните учебни модули

 • Здравословни и безопасни условия на труд
 • Основи на пазарната икономика. Основи на правото
 • Бизнес комуникации
 • Чужд език по професията – английски език
 • Икономика на предприятието. Индустриален меркетинг. Реклама. Предприемачество и дребен бизнес. Иновации и иновационна политика
 • Производство и околна среда
 • Приложни програмни продукти
 • Хигиена на храните и хранителното законодателство
 • Суровини и материали за производство на хляб, хлебни и сладкарски изделия
 • Микробиология
 • Машини и съоръжения
 • Процеси и апарати в хранително – вкусовата промишленост
 • Технология на хляба, хлебните и сладкарските изделия. Организация на производството
 • Психология и професионална етика
 • Фирмен мениджмънт
 • Приложна декорация, художествено оформяне и моделиране на сладкарски изделия
 • Учебна практика – технология на специалността
 • Производствена практика
КАНДИДАТСТВАЙ

Какви са кариерните възможности след завършване на обучението?

Придобилите професионална квалификация по професията „Дизайнер“ могат да постъпват на работа като дизайнери на свободна практика, в художествен колектив, работещ по осъществяването на художествен проект, в предприятие, културна институция, дизайнерско студио.

Придобилите трета степен на професионална квалификация по професията „Дизайнер“ могат да постъпват на работа на професиите (длъжностите) от Националната класификация на професиите и длъжностите (НКПД), а именно: 2452-8016 Художник, гримьор; 2452-8017 Художник, приложник; 2452-8019 Художник, сценични костюми; професиите, включени в единична група 3471 Декоратори и търговски дизайнери и други; 3476-3007 Осветител; 3476-3011 Първи асистент, художник на костюми; 3476-3015 Художник, изпълнител на кукли; 3476-3016 Художник, изпълнител на макети; 5141-2002 Гардеробиер; 5141-2003 Гримьор; 5141-2009 Перукер; 5141-2010 Реквизитор; 5141-2011 Фризьор; 7436-1003 Производител, играчки/кукли и пресовани играчки; 7433-2006 Производител, перуки и други, както и допълнени при актуализиране на НКПД.

КАНДИДАТСТВАЙ

Your Content Goes Here

Присъедини се към над 1000 УСПЕШНО завършили курсисти

Имате въпроси? Не се колебайте да се свържете с нас.