Project Description

Професия „Търговски представител“

След завършване на професионалното обучение по професия “Търговски представител”, специалност “Търговия на едро и дребно”, обучаваният трябва:

ДА ЗНАЕ :

 • познава правата и задълженията си като участник в трудовия процес съгласно Кодекса на труда;
 • договорните отношения между работодател и работник;
 • характеристиките на основните икономически понятия;
 • правните норми, регламентиращи фирмената дейност;
 • да общува, като се съобразява с психологията на клиента;
 • да работи в екип и прилага принципите на екипната работа;
 • да води ефективна комуникация и делови отношения и да оформя деловата кореспонденция;
 • своята роля в дейността на дружеството, съзнава необходимостта от повишаване на квалификацията си;
 • да намира информация с помощта на компютър, използва програми за текстообработване, електронни таблици и презентации;
 • да използва информационни материали и осъществява комуникация на чужд език;
 • законодателството в своята сфера и съответните административни процедури;
 • да характеризира формите, принципите и методите на търговското посредничество;
 • да обяснява организацията на промишлената, транспортната и търговската дейност;
 • да описва основните стоковедни характеристики на стоките;
 • да изброява основните методи и правила за транспорт, съхранение и употреба на стоките;
 • методите за контрол върху качеството на стоките;
 • да описва технологичната последователност при доставката, приемането, съхранението и продажбата на стоките;
 • изискванията за документиране на доставките и продажбите на стоки;
 • да работи с офис техника – телефон, факс, компютър, принтер, скенер, копирна машина;
 • основните елементи на маркетинговата политика;
 • ценовата политика и да знае ролята на цените;
 • изискванията на данъчното облагане;
 • етичните норми на поведение и бизнес етикета при общуването си с колеги и клиенти.

ДА МОЖЕ : 

 • да прилага усвоените знания за здравословни и безопасни условия на труд;
 • да набира, обработва и анализира информация за пазара; обработва запитвания на клиентите;
 • да прогнозира, планира и организира дейността по реализиране на продуктите на дружеството;
 • да познава правилата на бизнес логистиката;
 • да води преговори и прилага ефективни търговски контакти за реализация на стоки и продукти;
 • да презентира качествата на предлаганите продукти;
 • да разбира психологията на потребителя, потребителските вкусове и предпочитания, особеностите на потребителското поведение и факторите, които му влияят;
 • да провежда ефективен контрол на продажбите;
 • да прилага продуктовата и дистрибуционнатa политика;
 • да използва подходящи статистически методи и модели за анализ;
 • да събира, обработва и разчита маркетингова информация;
 • да извършва проучвания и анализира потребителското поведение;
 • да подготвя писма, оферти, сделки и оформя договори съгласно изискванията на български и международни стандарти и правилата за регистриране, класифициране и архивиране на документи;
КАНДИДАТСТВАЙ

Какви специалности ще откриете в интруктурската програма?

По професия „Търговски представител“ се организират професионални обучения по специалност:

 • Търговия на едро и дребно – за придобиване на III-та степен на професионална квалификация. Продължителността на обучението е между 4 месеца и 1,5 години, в зависимост от индивидуалните възможности на всеки курсист.

По всички модули от учебните програми ЦПО „Богоя“ организира курсове по част от професията и надграждащи обучения, в които имате възможност да придобиете знания и умения за отделните процедури и/или услуги. Курсовете се провеждат според индивидуалните Ви възможности и предпочитания и съгласно разработена индивидуална учебна програма.

За повече информация за текущите ни обучения можете да разгледате „Събития

КАНДИДАТСТВАЙ

Какви документи ще получите след завършване на програмата?

След завършване на обучението по професия „Дизайнер“ Вие получавате:

Свидетелство за професионална квалификация за придобита III-та степен по Образец № 3-54 на МОН

[/fusion_text]

Удостоверение за професионално обучение по част от професията по Образец № 3-37 на МОН

КАНДИДАТСТВАЙ

 

Такси за обучение

Цената на обучението се определя в зависимост от избора Ви на вида обучение:

 • За придобиване на III-та степен на професионална квалификация – 1900 лв.
 • За професионално обучение по индивидуална учебна програма и по отделен модул, можете да направите запитване на тел. 052/613071 или моб.тел. 0879/972 787, 0895/776 200, 0895/776 205 или на email: bogoia_m@abv.bg
КАНДИДАТСТВАЙ

Учебен план по специалността?

В обучението по професия „Търговски представител“, специалност „Търговия на едро и дребно“, в рамките на 960 учебни часа Вие ще изучавате следните учебни модули:

 • Здравословни и безопасни условия на труд
 • Микроикономика. Макроикономика. Обща теория на счетоводната отчетност
 • Право
 • Предприемачество. Бизнес комуникации
 • Чужд език по професията – английски език
 • Икономика на търговията
 • Счетоводство на предприятието
 • Организация и управление на търговията
 • Делова кореспонденция
 • Фирмено право
 • Маркетинг и реклама
 • Стокознание
 • Организация и техника на търговските плащания
 • Търговско счетоводство
 • Електронна търговия
 • Бизнес етика
 • Делова кореспонденция. Работа с компютър в предприятието
 • Счетоводство на предприятието
 • Управление на продажбите
 • Търговско счетоводство
 • Маркетинг и реклама
 • Търговски преговори. Управление на продажбите
 • Електронна търговия
 • Организация на търговските плащания
 • Работа в учебно предприятие
 • Производствена практика
КАНДИДАТСТВАЙ

Какви са кариерните възможности след завършване на обучението?

Придобилите трета степен на професионална квалификация по професията „Търговски представител“ могат да се обучават за придобиване на квалификация по всички професии на област на образование „Стопанско управление и администрация“, като обучението по общата задължителна професионална подготовка – единна за всички професионални направления, и отрасловата задължителна професионална подготовка по професионално направление „Търговия на едро и дребно“ се зачита.

Лицата, придобили професионална квалификация по професията „Търговски представител“, имат възможности за повишаване на квалификацията си в курсове и семинари, организирани от обучаващи институции, браншови организации и др.

След приключване на обучението по професия „ Търговски представител“ можете да постъпвате на длъжности, включени в единична група 3322 Търговски представители, както и други подобни, допълнени при актуализиране на НКПД.

КАНДИДАТСТВАЙ

Your Content Goes Here

Присъедини се към над 1000 УСПЕШНО завършили курсисти

Имате въпроси? Не се колебайте да се свържете с нас.