Project Description

Професия „Фермер“

След завършване на професионалното обучение по професия “Фермер”, специалност “Земеделец”, обучаваният трябва:

ДА ЗНАЕ:

 • Състав, свойства на почвата и типове почви;
 • Видовете обработки на почвата, агротехническите изисквания при обработка на почвата;
 • Разпознаване видовете торове и определяне срока и начина на внасянето им;
 • Подготовка на площите за напояване и начините на напояване;
 • Изискванията при подготовката на посевния и посадъчния материал, срока и начина на сеитба и засаждане;
 • Разпознаване основните групи вредители по селскостопанските култури;
 • Основните методи и средства за провеждането на растително защитни мероприятия;
 • Ботаническата и биологичната характеристика на основните групи земеделски култури. Видове, сортов състав и технологии за отглеждане и прибиране;
 • Зоохигиенни изисквания, анатомични и физиологични особености на селскостопанските животни, породи, начини на хранене на различните видове селскостопански животни, размножаване и развъждане, норми за хранене;
 • Видове чертежи, проекции, оразмеряване и условни означения;
 • Класификация, устройство, принцип на действие, текущ ремонт и поддръжка на трактори и селскостопанските машини;
 • Първична преработка и съхраняване на селскостопанската продукция;
 • Спазване на технологичната последователност при изпълнение на селскостопански дейности, познаване и ползване на лични предпазни средства, здравословни и безопасни условия на труд при извършване на различни видове дейности;

ДА МОЖЕ: 

 • Определяне вида и състава на почвата;
 • Извършване на оран, дисковане, култивиране, брануване и оценяване качеството на работа;
 • Изчисляване нормата за торене и извършване на торене;
 • Определяне поливната и напоителна норма и извършване на напояването;
 • Подготвяне на посевния и посадъчния материал, определяне тяхното количество и извършване на сеитба и засаждане;
 • Определяне степента на вредност на препаратите за растителна защита и провеждане растително-защитни мероприятия;
 • Разпознаване на видовия и сортовия състав на земеделските култури. Извършване на основните технологични операции при отглеждане и прибирането им;
 • Зоохигиенна преценка на помещенията. Извършване оборка на селскостопанските животни. Разпознаване продуктивните типове селскостопански животни;
 • Разпознаване на фуражите и определяне на качеството им;
 • Определяне на породите и избиране на подходящ начин на хранене и отглеждане на селскостопанските животни;
 • Разчитане на сборни чертежи;
 • Нагласяване, регулиране, обслужване, поддържане и съхраняване на  селскостопанските машини;
 • Извършване на първична обработка, производство на екологично чиста продукция, правилно съхраняване на получените продукти;
 • Правилно използване на лични предпазни средства, Безопасна работа с торове, препарати, животни, машини, съоръжения и инструменти;
КАНДИДАТСТВАЙ

Какви специалности ще откриете в интруктурската програма?

По професия „Фермер“ се организират професионални обучения по две специалности:

 • Земеделец – за придобиване на II-ра степен на професионална квалификация. Продължителността на обучението е между 3 месеца и 1 година, в зависимост от индивидуалните възможности на всеки курсист.
 • Производител на селскостопанска продукция – за придобиване на III-та степен на професионална квалификация. Продължителността на обучението е между до 1,5 година, в зависимост от индивидуалните възможности на всеки курсист.

По всички модули от учебните програми ЦПО „Богоя“ организира курсове по част от професията и надграждащи обучения, в които имате възможност да придобиете знания и умения за отделните процедури и/или услуги. Курсовете се провеждат според индивидуалните Ви възможности и предпочитания и съгласно разработена индивидуална учебна програма.

За повече информация за текущите ни обучения можете да разгледате „Събития

КАНДИДАТСТВАЙ

Какви документи ще получите след завършване на програмата?

След завършване на обучението по професия „Фермер“ Вие получавате:

Свидетелство за професионална квалификация за придобита III-та степен по Образец № 3-54 на МОН

[/fusion_text]

Удостоверение за професионално обучение по част от професията по Образец № 3-37 на МОН

КАНДИДАТСТВАЙ

Такси за обучението

Цената на обучението се определя в зависимост от избора Ви на вида обучение:

 • За придобиване на професионална квалификация по част от професията – 700 лв.
 • За придобиване на цялата II-ра степен на професионална квалификация – 1300 лв.
 • За професионално обучение по индивидуална учебна програма и по отделен модул, можете да направите запитване на тел. 052/613071 или моб.тел. 0879/972 787, 0895/776 200, 0895/776 205 или на email: bogoia_m@abv.bg
КАНДИДАТСТВАЙ

Учебен план по специалността

В обучението по професия „Фермер“, специалност „Земеделец“, в рамките на 660 учебни часа Вие ще изучавате следните учебни модули

 • Здравословни и безопасни условия на труд
 • Икономика
 • Чужд език по професията – английски език
 • Техническо чертане
 • Трактори и автомобили
 • Безопасност на движението по пътищата
 • Почвознание
 • Растениевъдство
 • Анатомия и физиология
 • Животновъдството
 • Селскостопанска техника. Експлоатация и ремонт на земеделска техника
 • Учебна практика
 • Почвознание
 • Растениевъдство
 • Животновъдство
 • Трактори и автомобили
 • Селскостопанска техника . Експлоатация и ремонт на земеделска техника
 • Работа с машинно-тракторни агрегати
 • Производствена практика
КАНДИДАТСТВАЙ

Какви са кариерните възможности след завършване на обучението?

След приключване на обучението по професия „Фермер“ можете да постъпвате на длъжности: 6121 „Животновъди, производители на месо, мляко и други животински продукти“, 6123 „Птицевъди“, 6124 „Пчелари и бубари“, 6129 „Животновъди, некласифицирани другаде“, 6111 „Полевъди“, 6113 „Зеленчукопроизводители, овощари, лозари, цветопроизводители“, 6115 „Производители на посадъчен материал“, и други допълнени при актуализиране на Националната класификация на професиите.

Вие имате възможност да продължите своето обучение по друга специалност на професията или по друга професия от професионално направление „Селско стопанство“, като обучението по обща и отраслова подготовка се зачита.

КАНДИДАТСТВАЙ

Your Content Goes Here

Присъедини се към над 1000 УСПЕШНО завършили курсисти

Имате въпроси? Не се колебайте да се свържете с нас.