Project Description

Професия „Финансист“

След завършване на професионалното обучение по професия “Финансист”, специалност  “Застрахователно и осигурително дело”, Вие ше придобиете следните знания, умения и компетенции:

 • познава, спазва и прилага правилата за здравословни и безопасни условия на труд;
 • формулира проблеми, задава въпроси, прави отчет за извършената работа, установява и поддържа делови отношения;
 • познава стопанското устройство на страната, разбира съществуващите икономически отношения, процеси и явления и прави изводи за факторите, които ги пораждат;
 • търси правата и спазва задълженията си като участник в трудовия процес съгласно Кодекса на труда, разбира договорните отношения между работодател и работник;
 • осъществява ефективни работни взаимоотношения с колеги и с прекия си ръководител, работи в екип;
 • разбира своята роля в дейността на институцията, съзнава необходимостта от повишаване на квалификацията си;
 • умее да намира информация с помощта на компютър, работи с програмни продукти за текстообработване и електронни таблици;
 • справя се със задачи на работното място, като осъществява комуникация на чужд език;
 • познава нормативните актове в областта на банковото дело, застраховането и социалното осигуряване;
 • разбира и използва правилно понятията в областта на банковото дело, застраховането и социалното осигуряване;
 • познава организацията, дейностите и технологията на процесите в банковото дело, застраховането и социалното осигуряване;
 • спазва правилата за съставяне, обработване, сортиране, съхранение и архивиране на документи;
 • познава същността, формите и функциите на парите;
 • прилага общите правила за водене на счетоводна отчетност в предприятията;
 • познава особеностите на счетоводната отчетност в банковото, застрахователното и осигурителното дело;

ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ: 

 • избира подходящи статистически методи при обработване на информация и данни;
 • обработва работна документация, както и документация на клиенти;
 • изпълнява своевременно административни дейности, свързани с длъжността му;
 • работи със специализирани информационни продукти в областта на банковото дело, застраховането и социалното осигуряване;
 • получава, съставя, обработва, класира, съхранява и архивира документи, свързани с водене на аналитични партиди на банковите клиенти, застрахованите лица и предприятия и осигурените лица;
 • обработва ценни пратки;
 • познава и характеризира видовете застраховки;
 • описва приходите и разходите на осигурителните фондове;
 • осъществява процедурите при оформяне на документацията по пенсиониране на лицата в съответствие с българското законодателство;
 • умее да прилага процедурите по ликвидация и обезщетения на щети;
 • разпознава и оценява рисковете в застрахователната и презастрахователната дейност;
 • разпознава и оценява рисковете при управление на осигурителните фондове.
КАНДИДАТСТВАЙ

Какви специалности ще откриете в интруктурската програма?

По професия „Финансист“ се организират професионални обучения по специалност:

 • Застрахователно и осигурително дело – за придобиване на III-та степен на професионална квалификация. Продължителността на обучението е между 4 месеца и 1,5 години, в зависимост от индивидуалните възможности на всеки курсист.

По всички модули от учебните програми ЦПО „Богоя“ организира курсове по част от професията и надграждащи обучения, в които имате възможност да придобиете знания и умения за отделните процедури и/или услуги. Курсовете се провеждат според индивидуалните Ви възможности и предпочитания и съгласно разработена индивидуална учебна програма.

За повече информация за текущите ни обучения можете да разгледате „Събития

КАНДИДАТСТВАЙ

Какви документи ще получите след завършване на програмата?

След завършване на обучението по професия „Дизайнер“ Вие получавате:

Свидетелство за професионална квалификация за придобита III-та степен по Образец № 3-54 на МОН

[/fusion_text]

Удостоверение за професионално обучение по част от професията по Образец № 3-37 на МОН

КАНДИДАТСТВАЙ

 

Цената на обучението се определя в зависимост от избора Ви на специалност:

 • За придобиване на III-та степен на професионална квалификация – 1900 лв.
 • За професионално обучение по индивидуалната учебна програма можете да направите запитване на тел. 052/613071 или моб.тел. 0895/776 205 или на email: bogoia_m@abv.bg

Учебен план

В обучението по професия „Финансист“, специалност „Застрохователно и осигурително дело“, в рамките на 960 учебни часа Вие ще изучавате следните учебни модули:

 • Здравословни и безопасни условия на труд
 • Микро- и макроикономика
 • Право
 • Обща теория на счетоводната отчетност
 • Бизнес комуникации
 • Предприемачество
 • Чужд език по професията
 • Финанси
 • Международни финанси
 • Счетоводство на предприятието
 • Икономика на предприятието
 • Статистика
 • Застраховане и социално осигуряване
 • Застрахователно и осигурително счетоводство
 • Управление на застраховането. Управление на социалното осигуряване
 • Учебна практика:
 • Микро- и макроикономика
 • Статистика
 • Икономическа информатика
 • Обща теория на счетоводната отчетност
 • Счетоводство на предприятието
 • Финанси
 • Работа в учебно предприятие
 • Информационни системи в застраховането и социалното осигуряване
 • Застрахователно и осигурително счетоводство
 • Застраховане и социално осигуряване
 • Производствена практика
 • Учебна практика – Работа в учебно предприятие
КАНДИДАТСТВАЙ

Какви са кариерните възможности след завършване на обучението?

Придобилите трета степен на професионална квалификация по професията „Финансист“ могат да се обучават за придобиване на квалификация по професии от област на образование „Стопанско управление и администрация“, като обучението по общата задължителна професионална подготовка, единна за всички професионални направления, и отрасловата задължителна професионална подготовка по професионално направление „Финанси, банково и застрахователно дело“ се зачита.

Лицата, придобили професионална квалификация по професията „Финансист“, имат възможности за повишаване на квалификацията си в курсове и семинари, организирани от професионални гимназии, центрове за професионално обучение, браншови или професионални организации и др.

След приключване на обучението по професия „Финансист“ можете да постъпвате на длъжности от единични групи 2631 „Икономист банково дело“, 3321 „Застрахователни агенти“, както и на други длъжности, допълнени при актуализиране на НКПД.

КАНДИДАТСТВАЙ

Your Content Goes Here

Присъедини се към над 1000 УСПЕШНО завършили курсисти

Имате въпроси? Не се колебайте да се свържете с нас.