Project Description

Професия „Помощник фитнес инструктор“

След завършване на професионалното обучение по професия “Помощник – инструктор по фитнес”, специалност “Фитнес”, обучаваният трябва:

ДА ЗНАЕ : 

 • Знае и прилага основните правила за здравословно и безопасно упражняване на професията и за опазване на околната среда, познава и използва личните предпазни средства;
 • Спазва правилника за вътрешния  ред;
 • Да познава теоритичните основи на фитнес подготовката и професионалната терминология;
 • Да познава спецификата на различните видове фитнес;
 • Да познава технологията за осъществяване на обучението и тренировката по различните видове фитнес;
 • Прилага системите на организация на труд;
 • Познава практическите форми за съставяне на учебно – тренировъчни планове;
 • Умее да борави с масовите уреди;
 • Притежава организационни навици за провеждане на тренировъчни занимания;
 • Познава и прилага правилни педагогически подходи към занимаващите се;
 • Знае и може да създава оптимални практически диети;
 • Осигурява безопасност и сигурност на занимаващите се с фитнес;
 • Оценява конкретната ситуация и взема адекватно решение при възникване на казус или инцидент;
 • Съдейства за опазването на околната среда;
 • Комуникира ефективно с клиенти и с колеги, като използва правилно професионална терминология;
 • Спазва правилата за добра практика по обгрижването на клиентите;
 • Разбира своята роля в тренировъчния процес и носи отговорност за качеството на извършената работа; 
 • Работи със спортното оборудване и с обучаемите в съответствие с основните правила за безопасна работа, като не замърсява околната среда;
 • Разбира своята роля в общата работа на професионалния екип, как да съдейства и търси помощ при изпълнение на възложените му задачи от инструктора по фитнес или работодателя;
 • Познава правата и задълженията си като участник в трудовия процес съгласно Кодекса на труда;
 • Формира критерии за самооценка и самостоятелен стремеж към развитие и повишаване на квалификацията си; 
 • Да бъде дисциплиниран, наблюядателен, издържлив при продължително физическо натоварване, лоялен и отговорен с нагласа за точно и прецизно изпълнение на заповеси, инструкции и указания;
 • Да използва съвременна справочна и каталожна литература, пофесионален софтуер и компютър с интернет;
 • Да бъде добър мениджър и предприемач;
 • Следи иновациите и води иновационна политика във фирмата;
 • Осъществява комуникация на чужд език, разбира текстове от професионалната област;
 • Опазва повереният му инвентар и уреди;
 • Оптимално използва материали и консумативи;
 • Да не злоупотребява с доверието на работодателя, като не разпространява поверителни сведения, както и да пази доброто име на фирмата;
 • Да използва средствата за гасене на пожари и оказва долекърска помощ;

ДА МОЖЕ : 

 • Да прилага усвоените знания за здравословни и безопасни условия на труд;
 • Спазва общите и специфичните хигиенни норми;
 • Да прилага основните процедури съгласно изискванията в случай на природни бедствия, терористичен акт или друго необичайно събитие в местата за провеждане  на занимания по фитнес, за опазване на човешкия живот и околна среда;
 • Познава законовата и нормативната база за образованието младежта, за физическото възпитание и спорта и др. правни норми, които имат отношение към професията и дейността на помощник – инструктора по фитнес;
 • Разбира и прилага ефективни мероприятия за техническа и икономически изгодна експлоатация на фитнес уредите и др. спортно – технически съоръжения и екипировка, както за тяхното съхранение и поддържане;
 • Познава статута на съдийската колегия към БФКФ, Правилника за провеждане на аматьорски състезания по фитнес за жени в България, Правилника за провеждане на състезания по боди-фитнес за жени и др. документи, регламентиращи спортносъстезателната дейност по фитнес;
 • Познава традициите и културните ценности на различните етноси, зачита културните и религиозните особености на обучаваните, без да проявява дискриминация по пол, религия, раса или вероизповедание;
 • Контролира качеството на извършената работа в съответствие с нормативните изисквания;
 • Спазва технологичната последователност при работа;
 • Планира и организира изпълнението на текущи задачи и решава възникнали проблеми, свързани с трудовата дейност;
 • Използва комуникативните си умения при работа с клиенти;
 • При необходимост използва познанията си по чуждоезикова подготовка;
 • Адаптира се към бързо променящите се условия в професията, към новите технологии при провеждането им; 
 • Да анализцира възможностите за бизнес и откроява печелившата бизнес идея;
 • Анализ и оценка на пазара и конкурентите;
 • Идентифициране на собствени конкурентни предимства;
 • Да използва PR – реклама за позитивни нагласи на клиентите за продукти, услуги и  личности на фирмата;
КАНДИДАТСТВАЙ

Какви специалности ще откриете

По професия „Инструктор по фитнес“ се организират професионално обучение по специалност:

 • Фитнес – за придобиване на III-та степен на професионална квалификация. Продължителността на обучението е между 4 месеца и 1,5 години, в зависимост от индивидуалните възможности на всеки курсист.

По всички модули от учебните програми ЦПО „Богоя“ организира курсове по част от професията и надграждащи обучения, в които имате възможност да придобиете знания и умения за отделните процедури и/или услуги. Курсовете се провеждат според индивидуалните Ви възможности и предпочитания и съгласно разработена индивидуална учебна програма.

За повече информация за текущите ни обучения можете да разгледате „Събития

КАНДИДАТСТВАЙ

Какви документи ще получите след завършване на програмата?

След завършване на обучението по професия „Фитнес инструктор“ Вие получавате:

Свидетелство за професионална квалификация за придобита III-та степен по Образец № 3-54 на МОН

[/fusion_text]

Удостоверение за професионално обучение по част от професията по Образец № 3-37 на МОН

КАНДИДАТСТВАЙ

Такси за обучение

Цената на обучението се определя в зависимост от избора Ви на вида обучение:

 • За придобиване на професионална квалификация по част от професията – 950 лв.
 • За придобиване на цялата III-та степен на професионална квалификация – 1900 лв.
 • За професионално обучение по индивидуална учебна програма и по отделен модул, можете да направите запитване на тел. 052/613071 или моб.тел. 0879/972 787, 0895/776 200, 0895/776 205 или на email: bogoia_m@abv.bg
КАНДИДАТСТВАЙ

Учебен план по специалността?

В обучението по професия „Инструктор по фитнес“, специалност „фитнес“, в рамките на 960 учебни часа Вие ще изучавате следните учебни модули

 • Здравословни и безопасни условия на труд
 • Основи на пазарната икономика. Основи на правото
 • Чужд език по професията – английски език
 • Психология и професионална етика
 • Приложни програмни продукти
 • Анатомия и физиология. Спортна хигиена
 • Основи на биомеханиката. Технология на тренировките по фитнес
 • Спортни съоръжения
 • Спортен травматизъм. Медицинско обслужване при спортни дейности
 • Хранене и спорт. Спорт и социално дело
 • Мениджмънт в спорта
 • Учебна практика – технология на тренировките по фитнес
КАНДИДАТСТВАЙ

Какви са кариерните възможности след завършване на обучението?

След приключване на обучението по професия „Помощник – инструктор по фитнес“ можете да постъпвате на длъжности 3423-3004 „Фитнес инструктор“, както и на други длъжности, допълнени при актуализиране на НКПД.

След придобиване на професионална квалификация по професията, Вие можете да продължите обучението си за придобиване на четвърта степен на професионалната квалификация по професията „Инструктор по фитнес“ или по друга професия от професионално направление „Спорт“.

КАНДИДАТСТВАЙ

Your Content Goes Here

Присъедини се към над 1000 УСПЕШНО завършили курсисти

Имате въпроси? Не се колебайте да се свържете с нас.