Project Description

Професия „Дизайнер“

След завършване на професионалното обучение по професия “Дизайнер”, специалност “Театрален грим и перуки”, Вие ще придобиете следните знания и умения:

– познавате и прилагате основните правила за здравословно и безопасно упражняване на изучаваната професия и опазване на околната среда и използвате личните предпазни средства;

– осъществявате професионална комуникация на всяко ниво и с различни средства;

– разбирате собствената си роля в общия трудов процес;

– съзнавате необходимостта от повишаване на квалификацията си;

– познавате правата и задълженията си като участник в трудовия процес съгласно Кодекса на труда;

– познавате пазарните отношения;

– формирате критерии за самооценка и самостоятелен стремеж за развитие;

– знаете общите правила за работа с компютър и използвате специализирани програмни продукти;

– осъществявате кратка комуникация на чужд език;

– познава етапите в изграждането на художествения проект;

– изграждате творба по натура, по зададена тема и по въображение;

– познавате анатомията и пропорциите на човешкото тяло;

– знаете основните принципи за изграждане на обемно-пространствена структура;

– имате изградени естетически критерии за исторически и съвременен стил в грима и прическата;

– познавате инструментите, материалите и пособията в грима и перукерството;

– умеете да изработите грим, перукерски изделия и перука според технологичните изисквания;

– можете да оформите прическа от жива коса, перукерско изделие, перука;

– извличате, анализирате и синтезирате информация от литературни произведения, произведения на изкуството и материалната култура;

– можете да организирате работа в гримьоро-перукерско ателие според конкретните условия и цели;

– адаптирате се към бързо променящите се условия в професията;

– познавате и прилагате санитарно-хигиенните изисквания.

КАНДИДАТСТВАЙ

Специалности

По професия „Дизайнер“ се организират професионално обучение по специалност:

 • Театрален грим и перуки – за придобиване на III-та степен на професионална квалификация. Продължителността на обучението е до 18 месеца, в зависимост от индивидуалните възможности на всеки курсист.

По всички модули от учебните програми ЦПО „Богоя“ организира курсове по част от професията и надграждащи обучения, в които имате възможност да придобиете знания и умения за отделните процедури и/или модули на обучението. Курсовете се провеждат според индивидуалните Ви възможности и предпочитания и съгласно разработена индивидуална учебна програма.

За повече информация за текущите ни обучения можете да разгледате „Събития

КАНДИДАТСТВАЙ

Какви документи ще получите след завършване на програмата?

След завършване на обучението по професия „Дизайнер“ Вие получавате:

Свидетелство за професионална квалификация за придобита III-та степен по Образец № 3-54 на МОН

Удостоверение за професионално обучение по част от професията по Образец № 3-37 на МОН

КАНДИДАТСТВАЙ

Такси за обучение

Цената на обучението се определя в зависимост от избора Ви на вида обучение:

 • За придобиване на професионална квалификация по част от професията – 1 200 лв.
 • За придобиване на III-та степен на професионална квалификация – 2 500 лв.
 • За професионално обучение по индивидуална учебна програма и по отделен модул, можете да направите запитване на тел. 052/613071 или моб.тел. 0895/776 205 или на email: bogoia_m@abv.bg
КАНДИДАТСТВАЙ

Учебен план по специалността

В обучението по професия „Дизайнер“, специалност „Театрален грим и перуки“, в рамките на 960 учебни часа Вие ще изучавате следните учебни модули

 • Здравословни и безопасни условия на труд
 • Икономика на театъра.
 • Предприемачество – сценичен продукт
 • Информационни и комуникативни технологии
 • Скулптура
 • История на изкуството
 • Чужд език по професията – английски език
 • Пластична анатомия
 • История на театъра и сценография
 • Комбинаторика
 • История на грима и прическата
 • Проектиране на грим и перуки
 • Грим
 • Фризьорство. Перуки и перукерски изделия
 • Рисуване и композиция. Цветознание. Перспектива
 • Дизайнерски проект
 • Учебна практика
 • Производствена практика
КАНДИДАТСТВАЙ

Какви са кариерните възможности след завършване на обучението?

Придобилите професионална квалификация по професията „Дизайнер“ могат да постъпват на работа като дизайнери на свободна практика, в художествен колектив, работещ по осъществяването на художествен проект, в предприятие, културна институция, дизайнерско студио.

Придобилите трета степен на професионална квалификация по професията „Дизайнер“ могат да постъпват на работа на професиите (длъжностите) от Националната класификация на професиите и длъжностите (НКПД), а именно: 2452-8016 Художник, гримьор; 2452-8017 Художник, приложник; 2452-8019 Художник, сценични костюми; професиите, включени в единична група 3471 Декоратори и търговски дизайнери и други; 3476-3007 Осветител; 3476-3011 Първи асистент, художник на костюми; 3476-3015 Художник, изпълнител на кукли; 3476-3016 Художник, изпълнител на макети; 5141-2002 Гардеробиер; 5141-2003 Гримьор; 5141-2009 Перукер; 5141-2010 Реквизитор; 5141-2011 Фризьор; 7436-1003 Производител, играчки/кукли и пресовани играчки; 7433-2006 Производител, перуки и други, както и допълнени при актуализиране на НКПД.

КАНДИДАТСТВАЙ

Your Content Goes Here

Присъедини се към над 1000 УСПЕШНО завършили курсисти

Имате въпроси? Не се колебайте да се свържете с нас.