Project Description

Професия Компютърен график

След завършване на професионалното обучение по професия “Компютърен график”, специалност “Компютърна графика”, обучаваният трябва:

ДА ЗНАЕ:

 • Предназначението и използването на личните предпазни средства;
 • Нормативната материя и да прилага изискванията за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на различни видове дейности в офиса, при работа с офис-техника, да реагира адекватно при оказване на първа помощ;
 • Начини за вземане на превантивни мерки за опазване на здравето на хората и защита на околната среда;
 • Да подържа ред, чистота и естетика на работното място;
 • Правата и задълженията си като участник в трудовия процес съгласно Кодекса на труда, да разбира договорните отношения между работодател и работник;
 • Да осмисля проблеми, да формулира въпроси, да осъществява комуникации и обслужване на клиенти, да анализира и прави оценка на извършената работа под формата на устен и писмен доклад и изготвя отчети;
 • Правилата за работа в екип и комуникация между колегите;
 • Да работи с компютърна и офис техника;
 • Да работи с програмните продукти за офис-автоматизация;
 • Възможностите и видове потребителски услуги, предоставяни от глобалната компютърна мрежа Интернет;
 • Търсене на информация в Интернет;
 • Разчитане на каталожна и справочна литература и нормативни документи на компютърната система. Технически и специфични характеристики на модулите на КС.
 • Актуалния системен, приложен и специализиран софтуер;
 • Особеностите при инсталиране и работа с различни операционни системи;
 • WEB страници в Интернет с диагностични програми;
 • Възможностите на най-използваните антивирусни и архивиращи програми;
 • Класически и мултимедийни компютърни архитектури. Периферия и мрежи;
 • Основите на компютърната графика;
 • Основите на графичен дизайн и рисувана анимация;
 • Презентационна и интерактивна мултимедия в локална Интернет среда.

ДА МОЖЕ:

 • Да използва правилно личните предпазни средства;
 • Да прилага и спазва изискванията за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на различни видове дейности, при работа с компютър, факс, копирна машина и друга офис и комуникационно техника, да реагира адекватно при оказване на първа помощ;
 • Да подържа ред и чистота на работното място и естетика на работното пространство в офиса;
 • Да съблюдава за спазването на условията за здравословен и безопасен труд и на мерките за защита на околната среда;
 • Да работи за подобряване на микроклимата в офиса, за постигане на комуникативност и диалогичност с колеги, клиенти;
 • Да се ориентира в конфигурациите и характеристиките на микрокомпютърните системи;
 • Да познава изискванията към мултимедийните системи и периферните устройства;
 • Да работи безпроблемно и да ползва ефективно наличната компютърна и друга офис-техника. Да констатира проблеми или дефекти в работата й и да инициира действия за тяхното отстраняване;
 • Да работи с последните версии на компютърните операционни системи и да ползва безпроблемно всички програмни продукти за офис-автоматизация;
 • Да познава и използва пълноценно възможностите на Интернет и приложенията на модерните информационни технологии;
 • Да владее обектно-ориентираното програмиране и да ползва специализирания програмен инструментариум;
 • Да прилага мултимедийните технологии за решаване на практически задачи;
 • Да владее средствата и да реализира проекти за компютърна анимация;
 • Да работи със специализираните програмни продукти за графичен дизайн и реклама;
 • Да създава, оформя и поддържа Web-страници;
 • Ползване на презентационна и интерактивна мултимедия в локална и Интернет среда. Web дизайн. Е-приложения;
КАНДИДАТСТВАЙ

Какви специалности ще откриете в интруктурската програма?

По професия „Компютърна графика“ се организират професионално обучение по специалност:

 • Компютърен график – за придобиване на III-та степен на професионална квалификация. Продължителността на обучението е между 4 месеца и 1,5 години, в зависимост от индивидуалните възможности на всеки курсист.

По всички модули от учебните програми ЦПО „Богоя“ организира курсове по част от професията и надграждащи обучения, в които имате възможност да придобиете знания и умения за отделните процедури и/или услуги. Курсовете се провеждат според индивидуалните Ви възможности и предпочитания и съгласно разработена индивидуална учебна програма.

За повече информация за текущите ни обучения можете да разгледате „Събития

КАНДИДАТСТВАЙ

Какви документи ще получите след завършване на програмата?

След завършване на обучението по професия „Дизайнер“ Вие получавате:

Свидетелство за професионална квалификация за придобита III-та степен по Образец № 3-54 на МОН

Удостоверение за професионално обучение по част от професията по Образец № 3-37 на МОН

КАНДИДАТСТВАЙ

Цената на обучението се определя в зависимост от избора Ви на специалност:

 • За придобиване на III-та степен на професионална квалификация – 1900 лв.
 • За професионално обучение по индивидуалната учебна програма можете да направите запитване на тел. 052/613071 или моб.тел. 0895/776 205 или на email: bogoia_m@abv.bg
КАНДИДАТСТВАЙ

Учебен план по специалността?

 Обща професионална подготовка

 • Здравословни и безопасни условия на труд
 • Основи на пазарната икономика
 • Основи на информатиката. Работа с компютър.
 • Основи на трудово-правното законодателство

Отраслова професионална подготовка

 • Чужд език по професията – английски език
 • Бизнескомуникации и връзки с обществеността
 • Компютърен софтуер – операционни системи
 • Периферни устройства
 • Софтуерни технологии
 • История на изкуството

Специфична професионална подготовка

 • Въведение в компютърните мрежи и Интернет.
 • Компютърна графика
 • Мултимедийни технологии
 • Компютърна анимация
 • Обектно – ориентирано програмиране
 • WEB дизайн
 • Графичен дизайн и реклама
 • Компютърна графика във визуалните изкуства
КАНДИДАТСТВАЙ

Какви са кариерните възможности след завършване на обучението?

След успешно завършване на обучението по професия „Компютърен график“ Вие можете да повишавате професионалните си знания, умения и компетентности чрез участие в различни квалификационни форми – обучения, курсове, семинари, конференции, специализирани национални и международни изложения, състезания, конкурси, работни срещи и други прояви, организирани от бранша.

Придобилите трета степен на квалификация по професията „Компютърен график“ могат да постъпват на работа на длъжности от НКПД 2011: 2166-3008 Графичен дизайнер, 2166-3007 Илюстратор, 2166-3006 Уеб дизайнер, 2166-3005 Мултимедиен дизайнер, както и други подобни длъжности, допълнени при актуализиране на НКПД.

Вие ще можете да работите в студиа за предпечатна подготовка, студиа за видео- и кино-постпродукция, анимация и ефекти, във фирми, изготвящи обучителен софтуер или различни видове игри, рекламни къщи и други.

КАНДИДАТСТВАЙ

Your Content Goes Here

Присъедини се към над 1000 УСПЕШНО завършили курсисти

Имате въпроси? Не се колебайте да се свържете с нас.