Оперативна програма: “Развитие на човешките ресурси”

Приоритетна ос: “Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места”

Наименование на процедура: “Активни”
Наименование на проекта: “SMART АКТИВНИ чрез обучение и заетост”
Договор № BG05M9OP001-1.002-0052-C01

Проект и главна цел:

Проектът “SMART АКТИВНИ чрез обучение и заетост” има за цел активиране, мотивиране и включване на пазара на труда в сферата на туризма на 110 неактивни, в т.ч. обезкуражени лица и младежи от 15 до 29 г., които не работят, не учат и не са регистрирани в Дирекции „Бюро по труда”.

Специфични цели:

 • Социална интеграция на 110 икономически неактивни младежи и мотивирането им за активно поведение на пазара на труда.
 • Повишаване професионалните компетентности на 83 представители на целевата група чрез включването им в професионални обучения.
 • Трудова интеграция на 70 младежи чрез включването им в заетост.
 • Създаване, управление и анализ на информационно-рекламна кампания  чрез фейсбук платформа.

 

Дейности:

1. Идентифициране на икономически неактивни младежи до 29 години включително, които не са в образование и обучение
За изпълнението на тази дейност е разработена «Методология за активиране на неактивни младежи». Чрез нея ще се идентифицират и активират 110 неактивни младежиот 15 до 29 годишна възраст, които ще бъдат насочени към мотивационно и професионално обучение. За популяризиране на дейността сред младежите ще се проведат информационни кампании и публични събития.
2. Мотивационни обучения за активно търсене на работа
Мотивационното обучение има за цел усвояване на умения за подготовка на документи за кандидатстване за работа, умения за ефективно използване на различните източници за информация за свободни работни места, усвояване на умения и за представяне пред работодател и проследяване на всяка възможност за работа
За повишаване на активността за търсене на работа по-време на обучението се използват методите: позитивно влияние на групата, сътрудничество, подпомагане и насърчаване.
Завършеното обучение се удостоверява със сертификат.
През целия период на обучението младежите ще получават стипендия.

3. Предоставяне на обучения за придобиване на професионална квалификация

83 младежи ще преминат професионални обучения за повишаване на професионалните им компетентности и придобиване на степен на професионална квалификация по следните професии:

 • Сервитьор – барман;
 • Готвач;
 • Камериер;
 • Администратор в хотелиерството;
 • Работник в озеленяването;
 • Електромонтьор;

Обученията за придобиване на квалификационна степен са съобразени с изискванията на работодателите и вида работни места, на които ще бъдат назначени обучените представители на целевата група. Те ще бъдат проведени в Центъра за професионално обучение “Богоя” към “БОГОЯ – М” ООД. Учебните планове за съответните специалности и професии са съобразени с държавните изисквания за придобиване на професионална квалификация по дадената професия. Учебните програми за практическото обучение ще бъдат актуализирани съвместно с работодателите – партньори по настоящия проект, с оглед задоволяване на конкретните изисквания на бизнеса за качествено професионално обучение.

Теоретичното обучение ще се проведе дистанционно, а практическото в присъствена форма по 8 часа на ден.

За дните на практическото обучение представителите на целевата група ще получават стипендия.

Обученията ще завършат с теоретичен и практически държавен изпит.

Успешно завършилите курсисти ще получат Удостоверение за професионално обучение и/или Свидетелство за професионална квалификация.
4. Наемане на лица от целевата група за период от 6 месеца
Дейността има за цел трудова реализация на 70 младежи, като за период от 6 месеца ще се изплащат трудови възнаграждения по КТ и КСО от страна на работодателя на наетия персонал по следните длъжности:
Барман;

 • Сервитьор;
 • Готвач;
 • Камериер;
 • Администратор;
 • Озеленител;
 • Техническа поддръжка;
 • Пиколо;

5. Организация и управление
Сформиране на екип за организация и управление на проекта, който контролира постигането на заложените индикатори за изпълнение и осъществява непрекъснат мониторинг на проектните дейности.

6. Информиране и публичност
За популяризиране на проектните дейности и постигнатите резултати по проекта ще се изготвят рекламни материали и ще се проведат публични събития.

Очаквани резултати:

 • Увеличаване броя на икономически активното население
 • Социална интеграция и повишаване на мотивацията за активно поведение на пазара на труда – 110 икономически неактивни младежи от 15 до 29 години
 • Придобиване на професионална квалификация – 83 представители на целевата група
 • Трудова интеграция в сферата на туризма – 70 младежи от целевата група

Проект BG05M9OP001-1.002-0052-C01 „SMART АКТИВНИ чрез обучение и заетост” се осъществява с финансовата подкрепа на Инициативата за младежка заетост и Европейския социален фонд чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020г.
Начална дата: 20.04.2016г.
Крайна дата: 20.09.2017г.

Обща стойност на проекта: 336 180.36, от които 308 916.14 лв. европейско и 27 264.22 лв. национално съфинансиране.

Контакти и допълнителна информация:

«БОГОЯ – М» ООД
9000, гр. Варна
Бул. «Ген. Колев» № 92, ет.1

052/61 30 71 Административен офис на проекта
0897 961 726 Милка Кънева – ръководител на проекта
0895 776 205 инж.Фани Фотева – координатор на проекта
email: bogoia_aktivni@abv.bg
www.bogoia.net