КАНДИДАТСТВАЙ

ИНСТРУКТОРСКА ДЕЙНОСТ ПО МАНИКЮР И ПЕДИКЮР

Професионално направление: № 815 Фризьорски и козметични услуги
Професия: № 815040 Инструктор
Специалност: № 8150403 Инструкторска дейност по маникюр и педикюр услуги
Форма на обучение: дневна / задочна / самостоятелна

Минимално входящо образователно равнище: завършено средно образование
Продължителност на обучението: до 2 (две) години
Организационна форма на обучение: квалификационен курс

Инструкторска дейност по маникюр и педикюр

Професията “Инструктор” е една от най – новите и иновативни професии, която е включена в Списъка на професиите за професионално образование и обучение (СППОО) по чл. 6, ал. 1 от Закона за професионалното образование и обучение (ЗПОО).

Ниво на квалификация според Европейската квалификационна рамка (ЕКР) – 5.

Ниво на квалификация според Националната квалификационна рамка (НКР) – 5.

Специалността е подходяща за лица, които притежават знания, умения и компетентности по професия „Маникюрист-педикюрист“, специалности „Маникюр, педикюр и ноктопластика“ или „Организация и технология на маникюрната и педикюрната дейност“.

Инструкторът, придобил ІV степен на професионална квалификация организира и провежда обучението и подготовката на специалисти по „Маникюр, педикюр и ноктопластика“ или „Организация и технология на маникюрната и педикюрната дейност“. Във връзка с това трудовите му дейности се формират в две основни направления: педагогически и базисни.

Педагогическите дейности са свързани с организация и подготовка на учебния процес, реализация на учебната програма, оценяване постиженията на учащите.

При подготовката на учебния процес инструкторът се запознава с изискванията към учебните планове, учебните програми и учебното съдържание, определя целите и подцелите на програмата, подбира учебното съдържание, избира форми, начини и средства на обучение, структурира учебното съдържание, планира отделните занятия.

За реализацията на учебната програма инструкторът: организира учебната среда, познава особеностите на възрастните обучаеми, определя целта и задачите на занятието, организира и контролира самостоятелната им работа.

За оценяване на постиженията инструкторът: разработва критерии за оценка на теоретичните знания, разработва критерии за оценка на практическите умения, познава и прилага начини за проверка и оценяване на постиженията, познава документите за удостоверяване на постиженията.

Базисните дейности са свързани с умения за: предоставяне на качествена услуга в съответствие с нейната технология; работа с клиенти и опазване здравето на клиента; познаване и правилно използване на козметичните средства; разпределяне на средства и обезпечаване на дейностите с необходимите човешки, финансови, материално-технически и информационни ресурси; изготвяне на финансови документи и отчети.

Придобилите четвърта степен на професионална квалификация по професията „Инструктор“ познават и прилагат в своята работа:

  • основните педагогически принципи;
  • основните взаимоотношения в процеса на обучение;
  • личностно ориентирано обучение;
  • специфични изисквания към организацията и провеждането на обучение на възрастни;
  • особеностите на формите на обучение – дневна, вечерна, индивидуална, дистанционна и др.;
  • методите на обучение – класически, интерактивни;
  • спецификата на целите; готовност, очаквания и резултати от обучението;
  • ролята на субективните и обективните фактори върху ефективността на учебния процес;
  • проблемите, свързани с мотивацията на възрастните за учене
КАНДИДАТСТВАЙ

След успешно завършване на обучението ще получите следните документи:

Свидетелство за ІV степен на професионална квалификация – образец на МОН

Диплом на български и английски език

Референция за постигнати резултати

Грамота

КАНДИДАТСТВАЙ

Обучението се организира като квалификационен курс. Формите на обучение, в които можете да се обучавате са редовна, задочна и/или самостоятелна. Периодът на обучение по специалността е 2/две/ години, разпределени в рамките на 4 /четири/ семестъра.

КАНДИДАТСТВАЙ

Редовна

850лв.семестър

Задочна

750 лв.семестър

Самостоятелна

850 лв.семестър
КАНДИДАТСТВАЙ

Учебният план е разработен съгласно ЗПУО, ЗСООМУП, Закона за професионалното образование и обучение и рамкова програма ”Г”.

КАНДИДАТСТВАЙ

Съгласно НКПД-2011 придобилите четвърта степен на професионална квалификация по професията „Инструктор“ могат да заемат следните длъжности от единична група 2320: 2320-5009 „Преподавател, център за професионално обучение“, от единична група 5142: 5142-2003 „Маникюрист” и 5142-2004 „Педикюрист“, от единична група 3343:3343-3007 „Организатор“ и 3343-3008 „Специалист“, и други подобни длъжности, включени при актуализиране на НКПД

КАНДИДАТСТВАЙ

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Присъедини се към над 1000 УСПЕШНО завършили курсисти

Имате въпроси? Не се колебайте да се свържете с нас.