Работник в озеленяването

2020-04-30T10:25:56+02:00

Професия "Работник в растениевъдството" След завършване на професионалното обучение по професия “Работник в озеленяването”, специалност “Озеленяване и цветарство”, обучаваният трябва: ДА ЗНАЕ:  Познава, спазва [...]

Работник в горското стопанство

2020-04-30T10:34:13+02:00

Лицата, придобили първа степен на професионална квалификация по професията "Работник в горското стопанство", могат да работят в държавни лесничейства, държавни дивечовъдни станции, разсадници за горски и декоративни дървесно-храстови видове

Работник в растениевъдството

2020-04-30T10:34:57+02:00

Работниците в растениевъдството работят в селското стопанство - в частни земеделски стопанства, кооперации, зеленчукови и овощни градини, оранжерии, семепроизводни стопанства, в арендни стопанства, където участват в мероприятия по отглеждане и прибиране на селскостопанските култури

Растениевъд

2020-04-06T12:45:17+02:00

Придобилият втора степен на квалификация по професията „Растениевъд" може да работи в селското стопанство - в частни земеделски стопанства, кооперации, зеленчукови и овощни градини, гъбарници, оранжерии, семепроизводни и арендни стопанства