Project Description

Професия „Работник в животновъдството“

След завършване на професионалното обучение по професия “Работник в животновъдството”, специалност “Говедовъдство и биволовъдство”, обучаваният трябва:

ДА ЗНАЕ: 

 • познава правата и задълженията си като участник в трудовия процес съгласно Кодекса на труда; разбира договорните отношения между работодател и работник;
 • разпознава различните видове и породи животни;
 • познава технологиите за размножаване на животните;
 • познава технологиите за отглеждане на животните;
 • познава основните изисквания при храненето на животните;
 • познава различните фуражи за правилното изхранване на животните;
 • познава устройството и принципа на работа, съхранява и борави с инструменти, уреди, машини и съоръжения, използвани в животновъдството;
 • познава основните манипулации, свързани със зоотехническите мероприятия, профилактиката и лечението на различните видове животни.

 ДА МОЖЕ: 

 • прилага технологиите за отглеждане и размножаване на животните;
 • прилага основните изисквания при храненето на животните;
 • използва различните фуражи при изхранване на животните;
 • извършва основни манипулации, свързани със зоотехнически мероприятия, профилактика и лечение на различните видове животни.
КАНДИДАТСТВАЙ

Какви специалности ще откриете

По професия „Работник в животновъдството“ се организират професионални обучения по две специалности:

 • Говедовъдство и биволовъдство – за придобиване на I-ва степен на професионална квалификация. Продължителността на обучението е до 6 месеца, в зависимост от индивидуалните възможности на всеки курсист.
 • Овцевъдство и козевъдство – за придобиване на I-ва степен на професионална квалификация. Продължителността на обучението е до 6 месеца, в зависимост от индивидуалните възможности на всеки курсист.
 • Свиневъдство – за придобиване на I-ва степен на професионална квалификация. Продължителността на обучението е до 6 месеца, в зависимост от индивидуалните възможности на всеки курсист.
 • Птицевъдство – за придобиване на I-ва степен на професионална квалификация. Продължителността на обучението е до 6 месеца, в зависимост от индивидуалните възможности на всеки курсист.
 • Пчеларство – за придобиване на I-ва степен на професионална квалификация. Продължителността на обучението е до 6 месеца, в зависимост от индивидуалните възможности на всеки курсист.

По всички модули от учебните програми ЦПО „Богоя“ организира курсове по част от професията и надграждащи обучения, в които имате възможност да придобиете знания и умения за отделните процедури и/или услуги. Курсовете се провеждат според индивидуалните Ви възможности и предпочитания и съгласно разработена индивидуална учебна програма.

За повече информация за текущите ни обучения можете да разгледате „Събития

КАНДИДАТСТВАЙ

Какви документи ще получите след завършване на програмата?

След завършване на обучението по професия „Работник в животновъдството“ Вие получавате:

Свидетелство за професионална квалификация за придобита III-та степен по Образец № 3-54 на МОН

[/fusion_text]

Удостоверение за професионално обучение по част от професията по Образец № 3-37 на МОН

КАНДИДАТСТВАЙ

Такси за обучението

Цената на обучението се определя в зависимост от избора Ви на вида обучение:

 • За придобиване на професионална квалификация по част от професията – 350 лв.
 • За придобиване на цялата I-ва степен на професионална квалификация – 700 лв.
 • За професионално обучение по индивидуална учебна програма и по отделен модул, можете да направите запитване на тел. 052/613071 или моб.тел. 0879/972 787, 0895/776 200, 0895/776 205 или на email: bogoia_m@abv.bg
КАНДИДАТСТВАЙ

Учебен план по специалността?

В обучението по професия „Работник в животновъдството“, специалност „Говедовъдство и биволовъдство“, в рамките на 960 учебни часа Вие ще изучавате следните учебни модули

 • Здравословни и безопасни условия на труд
 • Трактори и автомобили
 • Анатомия и физиология на животните
 • Основи на животновъдството
 • Говедовъдство и биволовъдство
 • Фуражопроизводство
 • Учебна практика
 • Говедовъдство и биволовъдство
 • Фуражопроизводство
 • Производствена практика
КАНДИДАТСТВАЙ

Какви са кариерните възможности след завършване на обучението?

След приключване на обучението по професия „Работник в животновъдството“ можете да постъпвате на длъжности 6121-1001 Животновъд, 6121-1002 Млекар, експедитор, 6121-1003 Приемчик, мляко, 6121-1004 Работник, отглеждащ селскостопански животни, 6121-1005 Работник, производител на млечни продукти, 6121-1007 Работник, развъждащ едър рогат добитък, 6121-1008 Работник, развъждащ кучета/котки, 6121-1009 Работник, стригач, 6122-1001 Овоскопист, 6122-1002 Оператор на инкубатор, 6122-1003 Птицевъд, 6122-1004 Работник, ферма за птици, 6122-1005 Работник, развъждащ птици в инкубатор, 6123-1001 Гледач на копринени буби (бубар), 6123-1002 Копринар, 6123-1003 Пчелар, 6123-1004 Работник, добив на пчелно млечице/пчелна отрова, 6123-1005 Работник, производство на бубено семе, както и на длъжностите от единична група 6129 Животновъди и сродни на тях, некласифицирани другаде.

Имате възможност да продължите своето обучение по професията „Животновъд“ – втора степен на професионална квалификация и по професията “Техник животновъд” – трета степен на професионална квалификация, като обучението по общата задължителна професионална подготовка, единна за всички професионални направления, и по отрасловата задължителна професионална подготовка по професионално направление ”Селско стопанство” се зачита.

КАНДИДАТСТВАЙ

Your Content Goes Here

Присъедини се към над 1000 УСПЕШНО завършили курсисти

Имате въпроси? Не се колебайте да се свържете с нас.