Project Description

Професия „Данъчен и митнически посредник“

След завършване на професионалното обучение по професия “Данъчен и митнически посредник”, специалност “ Митническа и данъчна администрация”, обучаваният трябва:

ДА ЗНАЕ : 

 • Основните правила за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на трудовата дейност в стопанското предприятие;
 • Правата и задълженията си като участник в трудовия процес съгласно Кодекса на труда; 
 • Съществуващите икономически отношения, процеси и явления и прави изводи за факторите, които ги пораждат;
 • Правилата за обработване, сортиране, съхранение на документацията;
 • Познава образците и реквизитите на стандартизираните счетоводни документи и правилата за тяхното съставяне; 
 • Основните митнически и данъчни понятия;
 • Знания и умения в областта на валутите, валутните курсове и изчисленията, свързани с тях при работа с митнически документи;
 • Осъществява комуникация и работи с документация на чужд език.

ДА МОЖЕ : 

 • Прилага нормативната уредба, регламентираща стопанската дейност;
 • Набавя, обработва и използва информация;
 • Разчита търговски, административни, счетоводни, платежни и застрахователни документи;
 • Спазва морално – етичните норми на поведение;
 • Работи с офис-техника необходима за изпълнение на работните му задължения;
 • Общува с колеги и работи в екип;
 • Разбира основните митнически и данъчни понятия;
 • Познава структурата на данъчната и митническата администрация;
 • Познава условията на външнотърговските сделки;
 • Познава митническите режими, процедури по обмитяване и конвенции;
 • Спазва технологията и механизмите за осъществяване на стопанските операции, свързани с прилагане на данъчните задължения;
 • Спазва процедурите по данъчните проверки;
 • Познава последствията от неспазване на данъчното и митническото законодателство за лицата и предприятията.
КАНДИДАТСТВАЙ

Какви специалности ще откриете в интруктурската програма?

По професия „Данъчен и митнически посредник“ се организират професионални обучения по две специалности:

 • Митническо и данъчно обслужване – за придобиване на II-ра степен професионална квалификация. Продължителността на обучението е 6 месеца, в зависимост от индивидуалните въможности на всеки курсист;
 • Данъчна и митническа администрация – за придобиване на III-та степен на професионална квалификация. Продължителността на обучението е между 4 месеца и 1,5 години, в зависимост от индивидуалните възможности на всеки курсист.

По всички модули от учебните програми ЦПО „Богоя“ организира курсове по част от професията и надграждащи обучения, в които имате възможност да придобиете знания и умения за отделните процедури и/или услуги. Курсовете се провеждат според индивидуалните Ви възможности и предпочитания и съгласно разработена индивидуална учебна програма.

За повече информация за текущите ни обучения можете да разгледате „Събития

КАНДИДАТСТВАЙ

Какви документи ще получите след завършване на програмата?

След завършване на обучението по професия „Дизайнер“ Вие получавате:

Свидетелство за професионална квалификация за придобита III-та степен по Образец № 3-54 на МОН

[/fusion_text]

Удостоверение за професионално обучение по част от професията по Образец № 3-37 на МОН

КАНДИДАТСТВАЙ

 

Такси за обучение:

Цената на обучението се определя в зависимост от избора Ви на специалност:

 • За придобиване на професионална квалификация по част от професията по II-ра степен – 700 лв.
 • За придобиване на цялата II-ра степен на професионална квалификация – 1300 лв.
 • За придобиване на професионална квалификация по част от професията по III-та степен – 950 лв.
 • За придобиване на цялата III-та степен на професионална квалификация – 1900 лв.
 • За професионално обучение по индивидуална учебна програма и по отделен модул, можете да направите запитване на тел. 052/613071 или моб.тел. 0879/972 787, 0895/776 200, 0895/776 205 или на email: bogoia_m@abv.bg

КАНДИДАТСТВАЙ

Учебен план

В обучението по професия „Данъчен и митнически посредник“, специалност „Данъчна и митническа администрация“, в рамките на 960 учебни часа Вие ще изучавате следните учебни модули:

 • Здравословни и безопасни условия на труд
 • Обща теория на счетоводната отчетност
 • Бизнес комуникации и преговори
 • Микро- и макроикономика
 • Основи на правото
 • Икономическа информатика
 • Чужд език по професията
 • Икономика. Организация и управление на предприятието
 • Финанси. Финансов и данъчен контрол
 • Счетоводство на предприятието
 • Отчитане на външнотърговски сделки
 • Статистика
 • Стокознание
 • Международно и данъчно законодателство
 • Външна търговия
 • Валута и валутен контрол
 • Международни плащания
 • Организация и технология на митническата дейност
 • Организация и технология на данъчната дейност
 • Микро- и макроикономика
 • Икономическа информатика
 • Финанси. Финансов контрол
 • Счетоводство на предприятието
 • Отчитане на външнотърговски сделки
 • Статистика
 • Стокознание
 • Международно и данъчно законодателство
 • Външна търговия
 • Валута и валутен контрол
 • Международни плащания
 • Организация и технология на митническата дейност
 • Организация и технология на данъчната дейност
 • Производствена практика
КАНДИДАТСТВАЙ

Какви са кариерните възможности след завършване на обучението?

Лицата, придобили втора степен на професионална квалификация по професията „Данъчен и митнически посредник“, могат да продължат обучението си за придобиване на трета степен на професионална квалификация по същата професия или за придобиване на квалификация по друга професия от професионално направление „Счетоводство и данъчно облагане“, като резултатите от ученето по общата професионална подготовка и по част от отрасловата професионална подготовка се признават.

Лицата, придобили трета степен на професионална квалификация по професията „Данъчен и митнически посредник“, могат да продължат обучението си по друга професия от професионално направление „Счетоводство и данъчно облагане“, като резултатите от ученето по общата професионална подготовка и по част от отрасловата професионална подготовка се признават.

При продължаващото професионално обучение се организира обучение за усвояване на единиците резултати от ученето, които лицата не притежават.

След приключване на обучението по професия „Данъчен и митнически посредник “ можете да постъпвате на следните длъжности:

 • 3322 Търговски представители: 3322-3003 Търговски представител, 3323-3005 Специалист, доставки, 3324-2004 Търговски посредник;
 • 3331 Агенти по спедиция на товари: 3331-3002 Агент, експедиция на товари, 3331-3007 Организатор карго внос/износ, 3331-3009 Организатор склад под митнически контрол, 3331-3010 Митнически брокер, 3331-3011 Отговорник митнически брокери, 3331-3012 Отговорник митническа обработка;
 • 3341 Офис мениджъри: 3341-3005 Административен специалист с контролни функции, 3341-3006 Специалист с контролни функции, въвеждане на данни;
 • 3351 Митнически и гранични инспектори: 3351-3002 Инспектор, митнически документи, 3351-3004 Митнически инспектор, 3351-3005 Старши митнически инспектор, 3351-3006 Главен митнически специалист, 3351-3008 Митнически сътрудник, 3351-3009 Младши митнически специалист; 3351-3010 Старши митнически специалист, 3351-3011 Митнически дознател;
 • 3359 Приложни специалисти в държавната администрация: 3359-3009 Специалист, държавна администрация, както и на други длъжности, допълнени при актуализиране на НКПД.
КАНДИДАТСТВАЙ

Your Content Goes Here

Присъедини се към над 1000 УСПЕШНО завършили курсисти

Имате въпроси? Не се колебайте да се свържете с нас.