Project Description

Професия „Карвинг – декоратор“

След завършване на професионалното обучение по професия “Карвинг – декоратор”, специалност “Декорация на органични материали”, обучаваният трябва:

ДА ЗНАЕ: 

 • спазва основните правила за безопасна работа и не допуска замърсяване на околната среда;
 • познава управленската структура на предприятието, участва при разпределянето на задачите между членовете на екипа, умее да осъществява комуникация с колеги и клиенти;
 • разбира своята роля в дейността на предприятието, отнася се с чувство на отговорност при изпълнение на трудовите задачи, познава правата и спазва задълженията си като участник в трудовия процес съгласно Кодекса на труда и длъжностната си характеристика;
 • познава различните видове храни и напитки, подходящи за декориране, и технологичния процес при изработването им;
 • познава организирането на доставката и съхранението на хранителните продукти, използвани за приготвяне на декорации;
 • познава и използва правилно терминологията в туристическото обслужване.

ДА МОЖЕ: 

 • спазва изискванията за здравословни и безопасни условия на труд, пожарна и аварийна безопасност;
 • умее да преценява рисковете;
 • осъществява комуникация с клиенти и колеги на различни равнища, като познава управленската структура на фирмата;
 • използва професионална терминология на чужд език;
 • попълва фирмена документация, свързана с изпълнението на всекидневните професионални задължения;
 • отнася се с чувство за отговорност при изпълнение на задачата, която му е възложена;
 • използва ефективно и безопасно материали и оборудване;
 • работи с технологичното оборудване, грижи се за правилното използване и почистване на работния инвентар;
 • спазва правилата за добри производствени практики/добри хигиенни практики (ДПП/ДХП) и за прилагане на системата HАССР в ресторантьорството;
 • знае и прилага основните правила за безопасна работа, не замърсява в процеса на работа околната среда, поддържа лична и производствена хигиена и хигиена на работното място;
 • грижи се за правилното използване и почистване на работния инвентар;
 • съобразява продуктите според сезона; подбира, сортира и ги съхранява според вида им;
 • разпределя правилно продуктите според композиционните решения;
 • предлага концептуални идеи и решения според мястото и вида на събитието и изискванията на работодателя/клиента;
 • предлага тематични аранжировки според събитието;
 • подбира и подготвя продуктите за работа, в рамките на бюджета;
 • прилага различни техники в зависимост от вида на продуктите, владее и прави разлика при техниките на рязане; 
 • съобразява декорацията с видовете храна и правилно съчетава украсата с ястието;
 • използва специалните техники на съхранение на продуктите;
 • съобразява основните промени, настъпващи при съхранение на продуктите, сроковете на издръжливост и условията на съхранение;
 • разбира същността и смисъла на изкуството;
 • запознава се и предлага концептуални решения за поставените задачи и изисквания;
 • аранжира естетично отделните скулптурни елементи;
 • опакова и транспортира готовата продукция до съответното място;
 • аранжира готовата продукция;
КАНДИДАТСТВАЙ

Специалност по професия „Карвинг – декоратор“

По професия „Карвинг – декоратор“ се организират професионално обучение по специалност:

 • Декорация на органични материали – за придобиване на II-ра степен на професионална квалификация. Продължителността на обучението е между 3 месеца и 1 година, в зависимост от индивидуалните възможности на всеки курсист.

По всички модули от учебните програми ЦПО „Богоя“ организира курсове по част от професията и надграждащи обучения, в които имате възможност да придобиете знания и умения по отделни модули. Курсовете се провеждат според индивидуалните Ви възможности и предпочитания и съгласно разработена индивидуална учебна програма.

За повече информация за текущите ни обучения можете да разгледате „Събития

КАНДИДАТСТВАЙ

Какви документи ще получите след завършване на програмата?

След завършване на обучението по професия „Карвинг декоратор“ Вие получавате:

Свидетелство за професионална квалификация за придобита III-та степен по Образец № 3-54 на МОН

[/fusion_text]

Удостоверение за професионално обучение по част от професията по Образец № 3-37 на МОН

КАНДИДАТСТВАЙ

Такси за обучение

Цената на обучението се определя в зависимост от избора Ви на вид учебна програма, и е в размер от 700 лв. до 1500 лв.

За професионално обучение по индивидуална учебна програма и по отделен модул, можете да направите запитване на тел. 052/613071 или моб.тел. 0879/972 787, 0895/776 200, 0895/776 205 или на email: bogoia_m@abv.bg

КАНДИДАТСТВАЙ

Учебен план по специалността?

В обучението по професия „Карвинг – декоратор“, специалност „Декорация на органични материали“, в рамките на 660 учебни часа Вие ще изучавате следните учебни модули

 • Здравословни и безопасни условия на труд
 • Икономика и предприемачество
 • Чужд език по професията – английски език
 • Счетоводство и отчетност в туризма
 • Професионална етика и туристическо поведение
 • Маркетинг и мениджмънт в туризма
 • Материалознание на хранителните продукти
 • Технологично обзавеждане
 • Технология на кулинарната продукция
 • Хигиена на храненето и хранително законодателство
 • Дизайн и естетика в карвинга
 • Технология на карвинг – декорацията
 • Учебна практика
 • Технология на кулинарната продукция
 • Дизайн и естетика в карвинга
 • Технология на карвинг – декорацията
 • Организация на производството и обслужването в заведенията за хранене и развлечения
 • Производствена практика
КАНДИДАТСТВАЙ

Какви са кариерните възможности след завършване на обучението?

След приключване на обучението по професия „Карвинг-декоратор“ можете да постъпвате на длъжности от единична група 5120 от НКПД, както и на други длъжности, допълнени при актуализиране на НКПД.

След придобиване на професионална квалификация по професията, Вие можете да продължите обучението си по други професии/специалности от професионално направление 811 „Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг, да посещавате различни семинари, изложения, състезания и други, организирани у нас и в чужбина

КАНДИДАТСТВАЙ

Your Content Goes Here

Присъедини се към над 1000 УСПЕШНО завършили курсисти

Имате въпроси? Не се колебайте да се свържете с нас.