ЦПО “Богоя” – гр. Варна

Център за професионално обучение „Богоя“ е лицензирана обучаваща организация, съгласно Лицензия № 201112918, издадена от НАПОО на 09.09.2011г.

Центърът организира и провежда курсове за придобиване на професионална квалификация и ключови компетентности в различните професионални направления.

За нашият екип основна цел е подобряването качеството на човешкия потенциал и осигуряването на адекватно равнище на личностни и професионални знания и умения на курсистите.

ЦПО „Богоя“ разполага с висококвалифицирани лектори с висше образование и богат практически опит в сферата си на дейност.

При провеждане на професионалните курсове, лекторите използват разнообразни интерактивни методи и техники на обучение, които развиват креативността, поощряват дивергентното мислене и осигуряват съдържателна и релевантна обратна връзка.

Направление фризьорски и козметични услуги

Направление хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг

2020-04-30T10:32:24+02:00

Готвач

Готвачът сам или в екип приготвя и оформя ястията, като избира необходимите хранителни продукти за деня, прави предварителна обработка и приготвя полуфабрикати и кулинарна продукция (предястия, супи, основни ястия и десерти), като спазва технологичния процес

2020-04-30T10:32:52+02:00

Камериер

Хилядолетното културно-историческо наследство, богатите природни и антропогенни туристически ресурси на България, както и обновената и модернизирана материална база, са предпоставки за реализирането на висококачествен продукт

Направление архитектура и строителство

2020-04-30T10:38:41+02:00

Строител

Работниците, придобили квалификация по професията "Строител", се реализират в жилищното строителство, строителството на офис сгради и търговски площи - хипермаркети и търговски центрове, в промишленото строителство, логистични центрове и др

2020-04-30T10:38:54+02:00

Строителен техник

Строителният техник участва в изграждането, поддържането и ремонта на: сгради и наземни съоръжения; земно легло, баластова призма и горно строене на жп линии; отводнителни съоръжения към пътища и жп линии

Направление производство и преработка

2020-04-30T10:39:07+02:00

Работник в дървообработването

Работникът в дървообработването може да работи в предприятия от дървообработващата и мебелната промишленост, в които се произвеждат материали и изделия от дървесина - фасонирана дървесина, слепена и др.

2020-04-06T12:27:57+02:00

Оператор в дървообработването

Операторът в дървообработването може да работи в предприятия от дървообработващата и мебелната промишленост, в които се произвеждат изделия от дървесина - мебели, врати и прозорци, тапицирани изделия и др.

2020-04-30T10:39:17+02:00

Шивач

Шивачът съединява на машина предварително скроени детайли на облекла, извършва репарации (скъсява, подгъва) на пола, панталон, рокля, сменя цип на пола и панталон, монтира подсилващи кръпки и декорации. Научете повече за тази стара и позна на всички професия

Направление изкуства

2020-03-26T14:18:31+02:00

Фотография

Фотографът създава трайни фотографски изображения, като подбира фотографска оптика и апаратура (светлина и осветителни прибори, обективи, филмови или цифрови фотокамери, светлофилтри, експонометрия).

2020-04-30T10:42:49+02:00

Графичен дизайнер

Дизайнерът участва в разработката нацялостна концепция и дизайн на интернет сайтове, което включва изработване наелементи за тях, избор на цветове, теми и шрифт, определяне разположението на текстаи изображенията и др.

2020-04-30T10:42:58+02:00

Компютърна графика

Компютърният график трябва да владее различни специализирани компютърни програми за работа с растерна и векторна графика, чертане и анимация, да познава различните технологии за печат и форматите за публикация на електронно съдържание, да умее да работи с различни видове и формати графични изображения

Направление стопанско управление и администрация

2020-04-30T10:41:05+02:00

Офис – мениджър

Офис секретарят извършва трудовата си дейност в предприятия от различни отрасли на стопанството, държавната администрация и финансовите институции, като познава и 4 спазва всички законови, подзаконови и нормативни актове, касаещи конкретната дейност

2020-04-30T10:41:21+02:00

Сътрудник бизнес услуги

Сътрудникът в бизнес услуги извиква работници и служители при ръководителя и приема външни посетители по установения ред. Той координира информационния поток между ръководството и персонала и осъществява контрол на други работещи

2020-04-06T12:14:49+02:00

Оперативен счетоводител

Оперативният счетоводител обслужва текущата счетоводна дейност в предприятието, като съставя първични счетоводни документи, класифицира и сортира, подрежда и архивира отчетната информация в установените срокове.

Направление информатика

Направление техника

2020-04-30T10:40:43+02:00

Машинен техник

Машинният техник изпълнява дейности, свързани с проектиране, конструиране, експлоатация, поддръжка и ремонт на машини, механични инсталации и съоръжения. Машинният техник изработва схеми, чертежи на детайли, сглобени единици.

Направление Селско, горско, рибно стопанство

2020-04-30T10:34:57+02:00

Работник в растениевъдството

Работниците в растениевъдството работят в селското стопанство - в частни земеделски стопанства, кооперации, зеленчукови и овощни градини, оранжерии, семепроизводни стопанства, в арендни стопанства, където участват в мероприятия по отглеждане и прибиране на селскостопанските култури

Направление Здравеопазване и социални грижи

Направление Спорт

Направление Услуги за дома

Направление Сигурност, безопасност и опазване на околната среда

Присъедини се към над 1000 УСПЕШНО завършили курсисти

Имате въпроси? Не се колебайте да се свържете с нас.