ОРГАНИЗИРА: 

МЛАДЕЖКА АКАДЕМИЯ „ДА ОПАЗИМ ПРИРОДАТА“

РЕЗЮМЕ НА ПРОЕКТА

В последните години темата за опазване на околната среда е изключително популярна и във всички сфери на дейност се търсят решения и вземат мерки да се запази природата за утрешния ден.

За да се справим с предизвикателството на нашето време е необходимо да се ангажира и бъдещото поколение в подкрепа на нашата околна среда. Информацията за проблемите по опазване на околната среда и практическото приложение на вземаните мерки, до които имат достъп младите по-време на своето обучение, са недостатъчни да развият тяхната ангажираност към проблема.

Основната цел на проекта е да се изградят активна позиция у младежите, нови ценности и модели на поведение по проблемите за опазване на природата, за да станат активни участници, както в опазването на околната среда, така и в гражданското общество.

Основните дейности по проекта включват тренинг по „Екология и опазване на околната среда“, в който младежите да се запознаят с теми за околната среда и факторите, които и въздействат, промените в атмосферата, почвите, водите и биоразнообразието, заплахите за нейното състояние, ефективното използване на енергията и много други.

Втората дейност по проекта ще включва запознаване на участниците с биоразнообразието във Варна и областта, чрез посещения на различни природни и културни обекти.

В заключение на проектните дейности ще се проведе уърк-шоп „Биоразнообразието в нашия град“, в който младежите ще получат практически съвети за инструментите за адекватна грижа и опазване на околната среда и ще изготвят съвместно с лекторите проекти за биоразнообразието в околността и мерките за опазването му.

В резултат от дейностите по проекта, младежите ще придобията знания и умения в областта на екологията и устойчивото поведение, ще се развие тяхното креативно мислене за генериране на подходящи решения по проблема, ще се насърчи екологично отговорно поведение и ще се приобщят към идеята за гражданско участие и отговорност към мястото, където живеят.

ЦЕЛ НА ПРОЕКТА

Основната цел на проекта е да се ангажират и приобщят младите хора към проблемите по опазване на околната среда и отговорност към мястото, където живеят.

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ:

Настоящият проект е средство за стимулиране ангажираността на младите хора по проблемите за опазване на околната среда. Чрез участието си в проекта всеки един от тях ще може да оцени цялото биоразнообразие във вида, който съществува днес и да открие смисъла на приноса на всеки един човек при опазването на природата ни.

Младите хора ще станат по-отговорни и креативни и ще могат да изпратят послание и към следващите поколения за запазване на природата ни в естествения ѝ и екологичен вид. 

ЦЕЛЕВА ГРУПА:

Млади хора на възраст от 15 до 29 години от Варна и региона, които желаят да се запознаят с проблемите по опазване на околната среда и да станат активни участници в гражданското общество.

ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТА:

Дейност 1: „Информиране и публичност“

За популяризиране дейностите на проекта и привличане на участници в него, сдружението ще изготви и разпространи рекламни материали, изработи facebook-страница на проекта, ще го популяризира в електронните медии и други. Във всички рекламни материали и публикации се упоменава финансовия принос на Община Варна. 

Дейност 2: Тренинг „Екология и опазване на околната среда“

В рамките на дейността младежите, които са заявили желание за участие в проекта, ще преминат обучение с хорариум 80 часа, разпределени в рамките на един месец. Участниците в тренинга ще бъдат разделени на две групи от по 10 /десет/ лица.

За тренингът ще бъдат разработени учебна програма и учебен график, които съдържат теоритични и практически занятия, ролеви и ситуационни игри, решаване на казуси и други. В учебната програма са заложени модули теми с предимно практическа насоченост, фокусирани върху дигиталните, зелени и социални умения на младите хора. Участниците ще получат знания по проблемите на екологията и опазване на околната среда, биоразнообразието, превантивните мерки, които се прилагат у нас и по света, промените в климата и методите за ограничаване на вредните влияния и много други.

За обучението са осигурени лектори с висше образование в сферата на аграрните науки и управлението, с богат преподавателски опит и познания на проблемите по опазване на околната среда.

За участниците в тренинга ще бъдат осигурени учебни и канцеларски материали, презентации, формуляри за оценка и обратна връзка. На всеки участник в обучението ще бъде издаден сертификат.

Дейност 3: “Да опознаем биоразнообразието около нас“

По време на дейността ще бъдат организирани посещения на различни природни и културни обекти във и около Варна, чрез които младежите ще имат възможността нагледно да се запознаят с биоразнообразието, да направят снимки и да отчетат влиянието на дейностите на човека върху околната среда. Направените анализи и фотографии те ще могат да използват впоследствие в следващата дейност по проекта, за изработване на проекти по темата, както и ще се използват за да бъде направена виртуална изложба, която ще бъде споделена в социалните мрежи. За да допринесат за повишаване на биоразнообразието в района и да дадат своя принос в борбата с глобалното затопляне, младежите ще имат възможността да посадят дървесни видове и/или храсти, на предварително определени за целта места.

Дейността има за цел да повиши осведомеността на младежите за биоразнообразието и вредните влияния върху него, за да се мотивират младите хора да бъдат по-отговорни към природата и към своите дейности, влияещи негативно върху околната среда. Те ще могат да се приобщят към идеята за гражданско участие и отговорност, да направят анализ на комплексни проблеми и да генерират подходящи решения за опазване на биоразнообразието.

Дейност 4: Уърк-шоп „Биоразнообразието в нашия град“

 В рамките на дейността ще бъде организиран практически уърк-шоп, в който участниците ще усвоят умения за прилагане мерките по опазване на околната среда, ще правят анализи на състоянието на биоразнообразието, почвите и водите, ще изготвят проекти по темата и ще търсят ефективни решения за ограничаване на вредните влияния върху природата.

За реализирането на уърк-шопа е осигурен специализиран екип от 2 /двама/ лектора с висше образование в областта и богат практически опит.

Лекторите ще работят с младежите на малки групи от по 5 /пет/ лица.

В рамките на 65 /шестдесет и пет/ часа те ще работят с младите хора по проблемите на опазването на околната среда и биоразнообразието, ще ги насърчават към активна гражданска позиция и участие в инициативи и кампании, ще правят анализи, ще им представят добри практики от други страни и т.н. Всяка група от младежи ще представи своите проекти и възможни решения за справяне с последиците от замърсяването на околната среда на останалите, като така ще имат възможност да обменят идеи и да отправят послание към останалата младежка общност.

На всеки участник в уърк-шопа ще бъде издаден Сертификат. За целевата група са осигурени учебни и канцеларски материали, компютърна техника, формуляри за оценка и обратна връзка.

 

ПЕРИОД НА ИЗПЪЛНЕНИЕ: 15.07.2020г. – 15.10.2020г.

ПРОЕКТ МЛАДЕЖКА АКАДЕМИЯ „ДА ОПАЗИМ ПРИРОДАТА“ СЕ ФИНАНСИРА ОТ ОБЩИНА ВАРНА ПО ДОГОВОР № Д20001006ВН/12.08.2020г.

 

 

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ И ЗАПИСВАНЕ:

СДРУЖЕНИЕ „УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ ЧАСТЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН КОЛЕЖ „БОГОЯ“ – ВАРНА“

гр. Варна, бул. Генерал Колев №92, ет.1 

тел.052/613071; 0895/776205;

sdrujenie_un@abv.bg

 

или

 

можете да попълните ЗАЯВЛЕНИЕ за включване в безплатно обучение на следния линк:

 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdPbyUHJyDb7L1Cl4LA0uLvZ6KXhA9PXhVthqo7pbrY-YhbFA/viewform?usp=sf_link